Cesta: Drom, romské středisko / Aktuality / Otevřený dopis


Otevřený dopis poslankyním, poslancům, senátorům a senátorkám týkající se podpory pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků pro dotace poskytovatelům sociálních služeb

 

Vážené poslankyně a poslanci, senátorky a senátoři,

obracíme se na Vás s prosbou o Vaši podporu pozměňovacího návrhu na navýšení prostředků pro dotace poskytovatelům sociálních služeb.

Síťové organizace poskytovatelů sociálních služeb jednaly s předsedou rozpočtového výboru ohledně návrhu státního rozpočtu na rok 2009, konkrétně návrhu výše dotací pro poskytovatele sociálních služeb. Z tohoto návrhu vyplývá, že Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR navrhuje ve státním rozpočtu na příští rok o 2 mld. Kč méně, což znamená celkové snížení dotací o 30 % proti letošnímu roku. Takové snížení je navrženo i přesto, že již v roce 2008 došlo k výraznému snížení dotací, které způsobilo potíže poskytovatelům a vedlo již ke značné redukci poskytovaných služeb.

Na poskytovatele sociálních služeb jsou oproti předchozím letům kladeny legislativou (Zákonem o soc. službách a souvisejícími vyhláškami) nové nároky na kvalitu a rozsah služeb, které vyžadují zvýšení finančních prostředků na provoz, přitom však dotace, ze kterých jsou sociální služby financovány, se rok od roku snižují a jsou nestabilní. Přesun financování sociálních služeb ze státního rozpočtu na prostředky strukturálních fondů jsou potom dalším krokem k destabilizaci sociálních služeb v České republice.

Důsledkem destabilizace nebo omezování sociálních služeb bude zvýšená nutnost řešit krizové situace občanů, kterým sociální služby preventivně předchází. Tato řešení budou finančně více náročná. Již nyní je zřejmé, že zanedbání sociálních služeb na mnoha místech způsobuje společenské krize, které vyžadují nové nesystémové investice přesahující prostředky, které mohly být preventivně investovány do poskytování sociálních služeb. Příkladem může být 40 milionů Kč, kolik stál jednorázový policejní zásah dne 17. 11. 2008 v Litvínovském Janově a následná slova ministra Čunka, který v souvislosti s řešením a prevencí další eskalace konfliktu hovořil o nutnosti zajistit v dané oblasti terénní sociální práci. Stabilní a profesionální systém sociálních služeb přispívá ke stabilitě země a také zvyšuje její připravenost na nové krizové situace (např. důsledky finanční krize).

Na finanční prostředky určené pro provoz sociálních služeb je mnohdy mylně nahlíženo jako na „pasivní“ utrácení peněz a bývá zaměňováno s „penězi na sociální dávky“. Principem všech sociálních služeb však je vést klienta k samostatnosti, ke zvyšování jeho zapojení do legálního sociálního systému a k jeho nové ekonomické nezávislosti. Díky aktivní prevenci zabezpečované adekvátním počtem kvalitních sociálních služeb společnost z dlouhodobé perspektivy mnohonásobně šetří své výdaje (na sociálních dávkách, ústavní péči o děti, řešení kriminality atd.). Jsou to tedy prostředky investované do společenského a ekonomického rozvoje. Omezení státních výdajů na sociální služby ohrožuje tisíce klientů sociálních služeb a zaměstnanost stovek sociálních pracovníků, kteří už dnes za neadekvátně nízkou mzdu vykonávají svou psychicky náročnou práci.

Pokud nebude poslaneckou sněmovnou přijat pozměňovací návrh, který by výši dotací upravil a zvýšil ji alespoň na úroveň letošního roku, projeví se problém již začátkem roku 2009, kdy řada poskytovatelů zjistí, že za těchto podmínek není schopna dále službu poskytovat. Další oblasti ČR tak budou ohroženy nárůstem bezdomovectví, společenských nepokojů a extremismu.


Věříme, že na základě odborného uvážení společně s námi dospějete k závěru, že situace v dotačním řízení sociálních služeb je vážná a že pozměňovací návrh zasluhuje i Vaši podporu.


Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem,

Síť Forint – Fórum pro integraci (www.forint.cz) , jejímiž členy jsou:
DROM, romské středisko, příspěvková organizace, Brno, www.drom.cz
Občanské sdružení Vzájemné soužití, o.s., Ostrava www.vzajemnesouziti.cz
Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, o.s., Praha, www.poradna-prava.cz
Člověk v tísni, o.p.s., Praha, www.clovekvtisni.cz
Otevřená společnost, o.p.s., Praha, www.osops.cz
La Strada Česká republika, o.p.s., Praha, www.strada.cz
DROM, o.p.s., Brno, www.tspweb.cz
Socioklub, o.s., www.socioklub.cz
Step by Step ČR, o.s., www.sbscr.cz
IQ Roma servis, o. s., www.iqrs.cz

a síť EAPN ČR (www.eapncr.org), jejímiž členy jsou:
Armáda spásy ČR, www.armadaspasy.cz
Člověk v tísni, o.p.s., www.clovekvtisni.cz
Diakonie Českobratrské církve evangelické, www.diakoniecce.cz
Diakonie v České republice, www.diakonie.cz
Dženo, www.dzeno.cz
FORINT – Fórum pro integraci, www.forint.cz
Charita Česká republika, www.charita.cz
IQ Roma servis, o. s., www.iqrs.cz
Kofoedova škola, www.kofoedovaskola.cz
Křesťan a práce
Nový prostor, www.novyprostor.cz
SKOK – Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací působících v sociální a zdravotně sociální oblasti, www.skok.biz
Slezská diakonie, www.slezskadiakonie.cz
Vzájemné soužití, www.vzajemnesouziti.cz

Tento text byl rozeslán všem zákonodárcům ČR elektronicky a bude všem distribuován také v tištěné formě.