Cesta: Drom, romské středisko / Programy / Komplexní práce s rodinou a pěstouny


KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU

Pracovnice se zaměřením na komplexní práci s rodinou pomáhají klientům především s řešením neurovnaných rodinných vztahů (mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči navzájem), s navázáním klientů na vzdělávací instituce, zajištěním pomoci osamělým matkám s dětmi, s navázáním kontaktů rodičů s dětmi v ústavní výchově apod.

Služba je určena všem lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nemají dostatek informací a trpí neznalostí svých práv, povinností a dostupných služeb. Pracujeme s klienty, kteří chtějí své problémy řešit a do jejich řešení se aktivně zapojit. Tato pomoc rodinám s dětmi spočívá především v sepsání potřebných návrhů k soudu, v napsání žádostí na příslušné instituce, ve vyplnění formulářů apod. Klienty doprovázíme na úřady a jiné instituce, pomáháme navazovat spolupráci s institucemi (úřady, školami, OSPOD). Dále klientům pomáháme vysvětlit obsah úředních rozhodnutí a soudních listin, zorientovat se v jejich právech a povinnostech.

Více informací

POMOC PĚSTOUNSKÝM RODINÁM

Pomoc a podporu pěstounských rodinám poskytujeme na od roku 2013 na základě novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která klade důraz na rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče. Rovněž také přesněji vymezuje práva a povinnost pro osoby pečující (pěstouny a poručníky) a pěstouny v evidenci. Pro pěstounské rodiny v praxi to znamená, že musí mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací, a následně tak mají právo na pomoc a podporu svého klíčového pracovníka.

Pomoc a podpora z naší strany spočívá především v naplňování práv a povinností pěstounů vyplývajících z dohod o výkonu pěstounské péče, a to především v těchto oblastech:

  • pomoc při zajištění osobní péče (v době nemoci, narození dítěte, úmrtí osoby blízké, vyřízení nezbytných osobních záležitostí)
  • zajištění celodenní péče (pro dítě starší 2 let, v délce alespoň 14 dní v kalendářním roce)
  • zprostředkování psychologické, terapeutické či jiné odborné pomoci
  • pomoc s rozvíjením vztahů dítěte s osobami blízkými
  • zajištění vzdělávání (bezplatně, rozsah 24 hodin v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců)
  • spolupráce s pracovníkem OSPOD, který sleduje vývoj dětí

Služby nabízené pěstounským rodinám a plnění dohody o výkonu pěstounské péče jsou financovány prostřednictvím státního příspěvku na výkon pěstounské péče od Úřadu práce České republiky.

 Více informací

Program je poskytován v prostorách Bratislavská 41, Brno.

Kontakty:

Bc. Marcela Klimparová, vedoucí terénních pracovnic se zaměřením na komplexní práci s rodinou a pěstouny

tel.: 728 386 041, e-mail: klimparova.drom@seznam.cz

Bc. Vendula Švehlová, terénní pracovnice se zaměřením na komplexní práci s rodinou a pěstouny

tel.: 739 783 761, e-mail: vendula.svehlova@drom.cz 


Vyjádření k podané anonymní stížnosti na terénní pracovnici pro komplexní práci s rodinou ze dne 17.10.2017:

Stížnost podaná dne 17.10.2017 se týkala nevhodného chování pracovnice ke klientům a nedosažitelnosti pracovnice v době určené pro práci s klienty v kanceláři.

Na základě této stížnosti a po projednání s vedoucí terénní pracovnicí se zaměřením na komplexní práci s rodinou bylo přistoupenou k následujícím opatřením:

Sociální pracovnice, které se týká stížnost: 

  • projedná danou záležitost na supervizi
  • zúčastní se v dalším období vzdělávacích kurzů a seminářů týkající se vztahu a jednání sociálního pracovníka ke klientům,
  • bude respektovat a jednat v souladu s Etickým kodexem organizace při práci s klienty
  • bude dodržovat úřední hodiny pro klienty, / v případě, že nebude v danou dobu přítomna, bude písemně sdělena omluva na dveřích kanceláře/.

 

 V Brně dne 14.11.2017

 Mgr. Marcela Klimparová

vedoucí terénní pracovnice se zaměřením

na komplexní práci s rodinou