Cesta: Drom, romské středisko / Projekty / Archiv projektů / Šanci dětem!


 

 

 

DROM, romské středisko chce dát ŠANCI DĚTEM!

V polovině března 2010 začala realizace nového projektu Šanci dětem! určeného dětem a mládeži z lokalit ohrožených sociálním vyloučením. Prostřednictvím projektu chceme dětem umožnit bezproblémový nástup na základní školu a asistovat jim při jejich následném studiu. Mládeži chceme pomoci dosáhnout úspěšného absolvování školy a motivovat k pokračování na sekundární úrovni vzdělávání. Rozvoj vzdělání a dovedností jim pomůže lépe obstát na trhu práce a rozšíří možnosti jejich uplatnění. Cílem projektu je také poskytnout dětem a dospívajícím možnost trávit svůj volný čas účelně, smysluplně a v bezpečném prostoru NZDM. Součástí projektu je mnoho vzdělávacích programů nejen pro žáky základních škol, ale i pro pedagogy, kteří tyto žáky provázejí vzdělávacím procesem.

 Více informací o projektu na stránkách http://sancidetem.wordpress.com/ 

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7. 1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7. 1. 2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název projektu: ŠANCI DĚTEM!
Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.09/02.0030 GG OP VK Jihomoravského kraje
Doba realizace:
12. 03. 2010 – 30. 06. 2012
Realizátor: DROM, romské středisko
Partneři: RATOLEST BRNO, občanské sdružení
  ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace
  ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37
  ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace

 

Aktuality

 

JARO 2010 

23. březen 2010 Předškolní příprava

V rámci projektu Šanci dětem! začaly probíhat pravidelné kurzy předškolní přípravy. Předškolní příprava probíhá dvakrát týdně po dvou hodinách (pondělí a středa, 9,30 – 11,30) v klubovně DROMu. Pravidelně se jí účastní až 8-10 dětí. Příprava je určená dětem od 3 do 7 let a je zaměřená na rozvoj jazykových a komunikačních schopností, na základní hygienické návyky, stolování a chování v jídelně, ale také poznávání barev, zvířat atd. Cílem kurzů je připravit děti k zápisu a následnému nástupu na základní školu.

 

14. duben 2010 „Seberozvojová skupina v NZDM na téma Lidé a rasismus“

 V klubovně proběhla první seberozvojová skupina pro děti na téma „Lidé a rasismus“. I přes složitost tématu se děti podařilo do aktivity zapojit, a to prostřednictvím dramaterapie. Dětem byly přehrány dvě divadelní scénky pomocí papírových loutek. První scénka se týkala útoku na dům obývaný Romy ve Vítkově a druhá scénka znázorňovala útočné chování romského dítěte v klubovně vůči pracovnici české národnosti. Děti si poté jeden po druhém vyzkoušely zahrát roli české pracovnice a pokusily se najít klidné řešení situace.

 

23. duben 2010 „První workshop pro lektory“

V prostorách romského střediska DROM se uskutečnil první workshop pro lektory v rámci projektu Šanci dětem!. Hlavní téma workshopu bylo „Specifika sociálního prostředí klientů nízkoprahových zařízení (NZDM)“. Dalšími diskutovanými tématy byly vzdělávání žáků ze sociálně vyloučených lokalit, předsudky a stereotypy, možné obtíže ve vztahu klienta s pracovníkem, sdílení zkušeností a další.

 

26. květen 2010 „Supervize pro pracovníky formou bálintovské skupiny“

V prostorách NZDM Pavlač proběhla první bálintovská skupina v rámci projektu. Zúčastnilo se jí 12 pracovníků romského střediska DROM a občanského sdružení RATOLEST BRNO. Cílem bálintovské skupiny je společná supervize a diskuze nad vybranými případy a způsoby jejich řešení. V rámci projektu se uskuteční celkem pět bálintovských skupin, které povedou externí lektoři.

 

9. červen 2010 „Kulatý stůl k zahájení projektu“

 Při příležitosti zahájení projektu proběhlo tříhodinové setkání kolem Kulatého stolu. Zúčastnilo se ho celkem 21 osob, z toho 15 hostů, mezi kterými byli zástupci partnerských škol, zastupitelé města Brna a JmK, a také zástupci brněnských neziskových organizací.  Cílem Kulatého stolu bylo představení projektu Šanci dětem! a jeho aktivit, a především vzájemné setkání a sdílení podnětů hostů v rámci závěrečné diskuze.

 

PRÁZDNINOVÝ REŽIM

10. 7. 2010 Aktivity projektu v prostorách romského střediska DROM (poradenství, zvyšování počítačové gramotnosti) probíhají i o prázdninách. Pouze aktivity doučování a předškolní příprava jsou do konce prázdnin pozastaveny. Během prázdnin probíhá také zvelebování dětské klubovny a dětského koutku, příprava pomůcek a programů na další školní rok a plánování aktivit projektu pro podzim 2010.

8. 9. 2010 Aktivity předškolní příprava a doučování jsou opět spuštěny. V září se uskuteční již třetí metodické vedení pro pracovníky romského střediska a seberozvojová skupina pro děti z NZDM. Na podzim roku 2010 budou probíhat také seberozvojové programy na partnerských školách.

PODZIM 2010

22. 9. 2010 Pouštění draka

Součástí projektu “Šanci dětem!“  jsou mimo jiné také Seberozvojové skupiny v NZDM.  V rámci těchto skupin se děti věnují specifické aktivitě, která je vždy zaměřena na rozvoj určitých dovedností (například jemné motoriky, soustředěnosti, představivosti apod.). Seberozvojové skupiny jsou určeny dětem od 6 do 11 let a probíhají v nízkoprahové klubovně každé dva měsíce.
Na konci září proběhla seberozvojová aktivita “Pouštění draka“, zaměřená na manuální práce s důrazem na přesnost a pečlivost a následné ověření pečlivosti v praxi. Nejdříve děti společně vyráběly draka, poté se přesunuly do parku, kde zkoušely jeho možnosti.
Lektorka seberozvojových aktivit Marcela Bucháčková  hodnotí aktivitu:  „Výroba i výlet děti nadchla, snažily se a měly chuť samy pracovat podle návodu. Pozorovali jsme také značnou pečlivost, se kterou děti draky stavěly. U pouštění draka jsme zažili hodně zábavy. Každý to chtěl vyzkoušet a řídil se instrukcemi, abychom dostali draka do vzduchu. Žádný z vyrobených draků sice nelétal, ale toho koupeného si vyzkoušeli všichni a ty vyrobené si odnesli domů. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne.“

3.-16. 11. 2010  Proběhly seberozvojové programy na základních partnerských školách!

 

 Během listopadu se v rámci projektu uskutečnily první seberozvojové programy pro žáky 4. a 5. tříd. Programy bylyzaměřeny na vrstevnické vztahy a vztahy ve skupině s důrazem na spolupráci, na odstraňování genderových stereotypů a rasových předsudků, a také na problematiku vzájemné agresivity a způsobů řešení konfliktů. Aktivity seberozvojových programů využívaly metod arteterapie, dramaterapie a sociálně psychologických her ve skupině.

 „Hry děti bavily, snažily se navzájem mezi sebou spolupracovat a těšily se, co přijde za další hru. Hry byly zaměřené zejména na spolupráci a na poznání sebe samotného," uvedla lektorka Vladimíra Jandová.

V rámci projektu se uskuteční ještě tři navazující seberozvojové programy pro stejné skupiny žáků.

 

 

19. 11. 2010 Bezpečí (mechanismus obětního beránka)

V průběhu listopadu se uskutečnila další seberozvojová skupina v NZDM, tentokrát na téma „bezpečí“. Cílem aktivity bylo odkrytí principu mechanismu „obětního beránka“ pomocí arteterapeutických technik. Aktivity se zúčastnily pouze tři děti, takže některé připravené techniky nefungovaly tak jak se předpokládalo. Přesto byla práce skupinky intenzivní. Otevřela se témata, která řeší každé dítě ve školní třídě nebo skupině vrstevníků. Přestože v počtu, v jakém se děti sešly, nevznikla potřebná skupinová dynamika, byl prostor pro uvědomění si svojí vlastní role v interakci se spolužáky.

25. 11. 2010 Uskutečnil se vzdělávací a seberozvojový seminář pro učitele!

 Koncem listopadu proběhl celodenní vzdělávací seminář pro pedagogy základních partnerských škol projektu (ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 a ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22). V semináři byl kladen důraz na problematiku sociálního vyloučení a porozumění obtížné životní situace žáků těchto škol, dále na představení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a vymezení možností spolupráce. Důležitou součástí semináře byla také supervize a relaxace učitelů. Program byl veden externími lektorkami a zúčastnilo se ho 15 pedagogů.

 

 

 16. 12. 2010 Počítačový workshop na téma „volba povolání“

V rámci programu Zvyšování počítačové gramotnosti se dne 16. 12. 2010 uskutečnil workshop na téma "volba povolání". Cílem workshopu bylo zamyšlení jeho účastníků nad volbou budoucího povolání na základě jejich individuálních schopností a dovedností. Převážná většina účastníků workshopu byli žáci osmých a devátých tříd základní školy, kteří by se měli v současné době rozhodovat, jakému oboru se chtějí věnovat. Prostřednictvím workshopu si mohli udělat představu o různých oborech, jejich náročnosti a cestě, která k nim vede. Dalším cílem workshopu bylo naučit se, jakým způsobem je možné vyhledávat potřebné informace na internetu.

28. 1. 2011 a 3. 2. 2011 Výroba masek

Únorové seberozvojové skupiny v NZDM  byly zaměřeny na prohloubení důvěry ve vztahu pracovník – uživatel služby při výrobě „posmrtné“ masky ze sádrového obvazu. Uživatelé se během aktivity střídali po čtyřčlenných skupinách, a protože byl o masky velký zájem, zopakovala se aktivita ještě jednou. Na zemi byly připravené podložky a polštáře, hrála relaxační hudba (zvuky lesa, voda). Cílem bylo kromě navázání kontaktu a prohloubení důvěry také navodit příjemné prostředí, kde se dá v klidu odpočívat, kde někdo věnuje pozornost právě jednomu konkrétnímu člověku.


„Tato aktivita měla veliký úspěch, zatím se jí zúčastnilo nejvíc uživatelů. Všichni zájemci masku dokončili a podařilo se vytvořit bezpečnou a klidnou atmosféru. V průběhu se pracovnice znovu snažili odstranit oslovení „paní učitelko“, které vytváří velký odstup pracovnic od uživatelů služby a navozuje direktivní školní atmosféru.“ (Marcela Bucháčková, lektorka seberozvojových skupin v NZDM DROM)

 

JARO 2011

Nadcházející jarní období bude přímo nabité aktivitami. Pracovníky a pracovnice romského střediska DROM a partnerské organizace RATOLEST BRNO čekají dvě metodická vedení, bálintovská skupina, workshop pro lektory počítačového kroužku a doučování, a v červnu také dvoudenní kurz na rozvoj komunikačních dovedností. Na partnerských školách se uskuteční pokračování seberozvojových programů pro žáky 4. tříd, a také celodenní program pro pedagogy v prostorách mimo město Brno. Kromě těchto aktivit probíhá pravidelně doučování v prostorách NZDM DROM, seberozvojové skupiny v NZDM DROM, předškolní příprava a počítačový kroužek.

18. 3. 2011 Uskutečnil se vzdělávací workshop pro lektory

V prostorách NZDM Pavlač se uskutečnil celodenní vzdělávací seminář pro lektory počítačových kroužků a doučování. Součástí semináře byla přednáška o historii soužití Romů a většinové společnosti na území současné České republiky, déle o fenoménech sociálního vyloučení, kultuře chudoby a sociálně vyloučených lokalitách v Brně. Workshop byl veden interaktivně, součástí byly diskuze, sebepoznávací aktivity a hry.

14. 4. 2011 Učitelé a asistenti partnerských škol se zúčastnili vzdělávacího semináře v Blansku

Pedagogové a asistenti partnerských škol projektu „Šanci dětem!“ měli již podruhé možnost absolvovat celodenní vzdělávací seminář v prostorách Hotelu Macocha v Blansku, pod vedením Doc. MUDr. Aleny Vosečkové, Csc. . Součástí semináře byl a vzdělávací část, zaměřená na témata sociálního vyloučení a nízkoprahových služeb a sebezkušenostní aktivity. Následovala skupinová supervize a prostor pro sdílení zkušeností. Program byl zakončen relaxačními aktivitami.

Duben 2011 Na partnerských školách proběhly již podruhé seberozvojové aktivity pro žáky

Žáci 4. tříd partnerských škol absolvovali druhý navazující seberozvojový program, který je zaměřen na vrstevnické vztahy ve skupině, spolupráci, odstraňování genderových stereotypů a rasových předsudků apod. Metodami programu byl například nácvik řízené diskuze, trénink kooperace a důvěry ve skupině, a také experimentální práce s odlišností. Žáky čekají ještě poslední 2 seberozvojové programy, které budou realizovány v příštím školním roce.

16.- 17. 6. 2011 Zjišťování zakázky a potřeb klientů nízkoprahových programů. Škálování, hypotézy a konflikty potřeb.

Pracovnice a pracovníci romského střediska DROM a občanského sdružení Ratolest absolvovali dvoudenní vzdělávací kurz, jehož cílem bylo naučit se pracovat aktivně s klientem tak, aby pro něj byla služba co nejefektivnější. V rámci setkání se účastníci kurzu interaktivní formou věnovali posilování schopnosti komunikace s klientem umožňující: zjišťování zakázky, hledání skryté zakázky, vytváření hypotéz, odhalování konfliktů zájmů (klient, pracovník). Lektorem kurzu byl Mgr. Michal Zahradník (ředitel o.s. Šance pro tebe - Chrudim, lektor České asociace streetwork). Do doby skončení projektu Šanci dětem! je plánován třetí dvoudenní vzdělávací seminář, který proběhne na jaře roku 2012.

 

PRAZDNINOVÝ REŽIM 

Tak jako v minulém roce, i letos jsou některé aktivity projektu přes letní prázdniny pozastaveny. Patří mezi ně doučování, předškolní příprava, seberozvojové skupiny na ZŠ a programy pro učitele, tedy všechny aktivity, které se úzce pojí s probíhajícím školním rokem a vyučováním. Místo toho jsou posíleny aktivity mimoškolní, jako je počítačový kroužek (zvyšování počítačové gramotnosti), poradenství a seberozvojové skupiny v NZDM. Během prázdnin se věnujeme práci, na kterou nezbývá tolik prostoru během školního roku, například probíhá zvelebování dětské klubovny a prostor klubu, příprava pomůcek a programů na další školní rok, plánování aktivit projektu pro podzim 2011, a také příprava metodik k aktivitám projektu, které budou vydány na konci projektu v červnu 2012.

PODZIM 2011

Předškolní příprava zahájena!

V pondělí 5. 9. 2011 se po prázdninové pauze opět otevřely dveře předškolní přípravy. K příjemnému překvapení všech zúčastněných proběhla první lekce více než uspokojivě!
Po předešlé domluvě s rodiči, přišlo na zahájení “předškolky“ osm uživatelů služby. Většina z nich chodila již před prázdninami, ale přivítali jsme také dva nové předškoláky. Ke konci srpna se připojila k týmu NZDM nová pedagogická pracovnice Bc. et Mgr. Jana Břenková, která předškolní přípravu také povede. S dětmi se seznámila a velmi rychle se zapojila do zaběhnutého rytmu aktivit.
Mezi dětmi lze pozorovat změnu komunikace oproti loňskému roku – kamarádské vztahy a týmová dynamika výrazně napomáhá efektivitě předškolní přípravy. Pracovnice, které předškolní přípravu vedou, vytvářejí také metodiku, která poslouží zájemcům o vzdělávání a seberozvoj dětí předškolního věku jako zdroj informací, inspirace, popřípadě návod na realizaci některých aktivit. Tato metodika bude na konci projektu vydána a rozposlána organizacím s podobným zaměřením.

 

POZOR ZMĚNA!!! Počítačový kroužek má nového lektora!

Od září 2011 povede pravidelný Počítačový kroužek pro děti a mládež nový lektor Pavel Růžička. Počínaje 19. zářím bude Počítačový kroužek probíhat každé pondělí pro děti (6 – 12 let) od 13,30 do 17,30 hodin ve čtvrtek pro mládež ( 12-18 let) od 15 do 18 hodin.

Kariérní poradenství v NZDM DROM v klubu Brána

Součástí projektu "Šanci dětem!" je ,kromě jiných aktivit, také poskytování poradenství (především kariérního) v nízkoprahovém klubu Brána. Kromě zprostředkování potřebných informací ať už v oblasti vzdělávání nebo práce, je nedílnou součástí poradenství samotná podpora klientů nízkoprahového klubu. Pro klienty není přechod ze základní školy na učiliště nebo střední školu lehký. Je pro ně těžké především zvyknout si na nové prostředí, zapojit se do kolektivu, pochybují o sobě a potřebují podpořit, aby se ve škole udrželi. Každodenní kontakt sociálních pracovnic s klienty v nízkoprahovém klubu, je proto ideálním základem pro efektivní práci na vlastní vzdělávací a profesní dráze.

DROM, romské středisko získalo 2. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství  

 http://www.euroguidance.cz/cz/clanky/slavnostni-vyhlaseni-vysledku-souteze.html

Na partnerských základních školách proběhly další seberozvojové programy pro žáky 5.tříd   

V listopadu byly realizovány v pořadí již třetí seberozvojové programy pro žáky nyní již 5. tříd.  Žáci absolvovali třetí navazující seberozvojový program, který je zaměřen na vrstevnické vztahy ve skupině, spolupráci, odstraňování genderových stereotypů a rasových předsudků apod. Metodami programu byl například nácvik řízené diskuze, trénink kooperace a důvěry ve skupině, a také experimentální práce s odlišností. Žáky čeká ještě poslední seberozvojový program, který se uskuteční v dubnu 2012.

 

Prosinec 2011 Metodické vedení má nového lektora!

Osmé metodické vedení proběhlo dne 15. 12. 2011 pod vedením nového lektora Ing. Aleše Herzoga. Metodické vedení probíhá v rámci projektu pravidelně 2x za pololetí, zvlášť pro pracovníky NZDM DROM a zvlášť pro pracovníky NZDM Pavlač. Každý tým si připraví zakázku, v níž stanoví problematická témata, kterým se chce v rámci čtyřhodinového metodického vedení s lektorem věnovat. Poté s lektorem rozebírají jednotlivá témata a navrhují metodický postup pro řešení modelových situací.

 

JARO 2012

Po novém roce nás čeká závěrečné pololetí v realizaci projektu Šanci dětem!. Celých šest měsíců je doslova nabitých projektovými aktivitami. Kromě pravidelně probíhajících aktivit pro děti a mládež (doučování, předškolní příprava, počítačový kroužek, poradenství), jsou v plánu také aktivity nepravidelné (seberozvojové skupiny v NZDM DROM), aktivity pro partnerské základní školy (seberozvojové programy pro školy, program pro učitele), a také aktivity v rámci vzdělávání pracovníků projektu (workshop pro lektory, 2x metodická vedení, vzdělávací kurz na rozvoj komunikačních dovedností a bálintovská skupina).

V tomto období budeme také pracovat na přípravě odborných metodik k některým aktivitám projektu, které vyjdou v elektronické i tištěné podobě po skončení projektu, v červnu 2012. Budou vydány metodiky k předškolní přípravě, doučování, seberozvojovým skupinám v NZDM, seberozvojovým programům na základních školách a k programu pro učitele.

27. 1. 2012 Workshop pro lektory

V rámci workshopu pro lektory, který proběhl 27. ledna, byl v úvodu představen probíhající projekt Šanci dětem!, dále byla představena sociální služba „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“. Dalšími probíranými tématy byly: sociální vyloučení, vzdělávací systém v ČR, školský zákon a prováděcí vyhlášky, instituce specifických vzdělávacích potřeb na základě sociálního vyloučení, podpůrná opatření při vzdělávání žáků se SVP, segregační faktory při vzdělávání dětí ze SVL, role neziskových organizací v přípravě koncepčních změn vzdělávacího systému, základní školy praktické a podmínky umístění žáků a žákyň do těchto škol, role školských poradenských zařízení. Proběhla diskuse k jednotlivým tématům. Důraz byl kladen na přiblížení specifik životní situace a s ní souvisejících obtíží dětí a mládeže, kterým jsou projektové aktivity určeny. 

         

20. 2. 2012 Byla vydána tisková zpráva: Projekt Šanci dětem! v cílové rovince!

Již téměř dva roky realizuje DROM, romské středisko společně s občanským sdružením RATOLEST BRNO projekt „Šanci dětem!“, který je zaměřený na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže z lokalit ohrožených sociálním vyloučením městských částí Brno-střed a Brno-sever. Vzdělávacích aktivit se v rámci projektu zúčastnilo již 400 dětí a žáků a více než 50 pracovníků, kteří pracují s dětmi v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež nebo na základních školách. 

Celý článek zde: http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/tiskove-zpravy/projekt-sanci-detem-v-cilove-rovince.html  

29. - 30. 3. 2012 se uskutečnil poslední vzdělávací kurz pro pracovníky projektu, kurz Sociálně- právní problematika České Asociace Streetwork (ČAS)

V Zastávce u Brna se uskutečnil dvoudenní vzdělávací kurz pro pracovníky NZDM DROM a NZDM Pavlač. Kurz trval celkem 16 hodin, během kterých pracovnice prošly školením v sociální oblasti práva – Sociální právo a zabezpečení. Lektorkou kurzu, který zajistilo ČAS, byla Mgr. Alena Svobodová.
Seminář se soustředil především na sociálně - právní aspekty práce s dětmi a mládeží v nízkoprahových zařízení a při terénní práci s touto cílovou skupinou. Zároveň byla problematika zasazena do širšího kontextu problematiky ohrožených dětí. Seminář byl veden interaktivní formou.


16. 4. 2012 Proběhl třetí seberozvojový Program pro učitele partnerských škol

V Hotelu Macocha v Blansku se uskutečnil třetí a poslední celodenní intenzivní seminář pro učitele partnerských škol. Semináře se zúčastnilo celkem 16 učitelů a asistentů a byl rozdělen do tří částí – vzdělávací, supervizní a relaxační. Zvláště dynamickou byla následná diskuze, při níž si učitelé vyměňovali zkušenosti z praxe. Program pro učitele poskytuje mimo jiné prostor pro komunikaci škol s neziskovým sektorem a sdílení vzájemných zkušeností či výměnu rozdílných postojů a názorů. 


Březen 2012 Závěrečné seberozvojové programy na základních školách 

Celkem čtyři seberozvojové programy ve čtyřech různých třídách 5. ročníků ZŠ se uskutečnily po dobu realizace projektu Šanci dětem!.
Seberozvojové programy byly zaměřeny především na vrszevnické vztahy a spolupráci ve skupině, společné řešení konfliktů a odstraňování rasových předsudků a genderových stereotypů.Jednotlivé programy byly různorodé a vždy cíleně rozvíjely některé z jmenovaných oblastí.

"Oproti loňskému roku je viditelný hlavně rozdíl ve vyspělosti dětí. Přestávají se před sebou vzájemně stydět, vytvářejí i smíšené skupiny – ne jen dívčí a chlapecké. Komunikace mezi spolužáky dosáhla také určité úrovně. Pozorovali jsme taktnější jednání a větší ohleduplnost. Techniky jsme záměrně opakovali pro porovnání provedení. Většinou docházelo k inovativním řešením zadání, i když byla technika použita naposledy např. před rokem. Celková atmosféra ve třídách byla velmi příjemná a vstřícná, děti se na program těšily a dobře spolupracovaly jak s námi, tak s ostatními spolužáky. Problematická byla pouze jedna třída, kde se nám nepodařilo docílit žádných výstupů kvůli malé soustředěnosti. Přičítáme to především velkému počtu osobností ve zmíněné třídě, kde nezvyklý počet dětí neustále strhává pozornost ke své osobě a má potřebu bavit ostatní spolužáky svým chováním."   (Marcela Bucháčková, lektorka seberozvojových skupin na ZŠ  a vedoucí NZDM DROM)

11. 5. 2012 Bálintovská skupina

V poslední bálintovské skupině se pracovníci NZDM DROM a NZDM Pavlač věnovali tématům vymezení rolí a hranic při jednání kontaktního pracovníka s klientem, vztah moje morálka x morálka profese x morálka etnika.Na závěr proběhla evaluace všech bálintovských skupin, které odborně vedla lektorka Eva Vernerová. Pracovníci by rádi v bálintovských skupinách pokračovali i do budoucna.

6. 6. 2012 Metodické vedení na téma "NZDM na Facebooku!"

Tentokrát bylo v metodickém vedení pracovníků NZDM DROM probíráno pokrokové a dosud neprobírané téma možnosti kontaktní práce "on-line", a to prostřednictvím sociálních síti, konkrétně Facebooku, kde pracovnice NZDM DROM nedávno založily stránku nízkoprahu.Tým zformuloval několik hypotéz možných přínosů, ale také rizik a hrozeb takové práce.

http://www.facebook.com/KlubBrana?ref=ts

Blíží se setkání kolem kulatého stolu k ukončení reaIizace projektu Šanci dětem!

V úterý 19.6. 2012 od 14 do 17 hodin se uskuteční setkání pracovníků projektu, jeho partnerů a příznivců v prostorách romského střediska DROM (učebna). V rámci kulatého stolu budeme prezentovat dosažené výstupy projektu, monitorovací indikátory, fotografie z aktivit. Vedoucí jednotlivých aktivit poskytnou krátkou prezentaci týkající se realizace aktivit a příkladů dobré praxe. Budeme se bavit také o budoucnosti aktivit NZDM a komplexně romského střediska a možné spolupráci se školami a dalšími spřízněnými organizacemi. Na závěr bude prostor pro diskuzi a evaluaci projektu. Jste srdečně zváni! 

Kulatý stůl k ukončení realizace projektu Šanci dětem!

V úterý 19. 6. od 14 do 17 hodin proběhlo setkání pracovníků, partnerů a příznivců projektu Šanci dětem! u kulatého stolu. Zúčastnilo se celkem 16 osob, mezi kterými byli zástupci realizátora projektu romského střediska DROM, partnerů projektu občanského sdružení RATOLEST BRNO, ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22, dále zástupci médií (brněnský deník) a zastupitel městské části Brno – střed.

Úvodním slovem zahájila setkání metodička projektu Tereza Vlčková, poté byly v prvním bloku kulatého stolu koordinátorkou projektu Ing. Marcelou Hanzlovou krátce představeny aktivity projektu, dosažené indikátory a další úspěchy projektu. První blok byl zakončen představením návazných aktivit romského střediska a možností spolupráce do budoucna. Ve druhé části představily a zhodnotily jednotlivé realizované aktivity projektu vedoucí a lektorky aktivit. Zhodnocení probíhalo na příkladech dobré praxe.  Na závěr byly prezentovány fotky z aktivit s doplňujícím komentářem. V poslední části proběhla diskuze se zástupci partnerských škol a ostatními hosty kulatého stolu.  Diskuze trvala 45 minut, kulatý stůl skončil v 17,15. V rámci diskuze byl průběh projektu zhodnocen partnery projektu, vyměnily se cenné podněty pro návaznou spolupráci, například v souvislosti s aktivitou doučování (jak motivovat děti ze škol, aby chodily na doučování – udělat nábor dětí, workshop pro děti přímo ve škole).

19. 7. 2012 Byla vydána závěrečná tisková zpráva: Do projektu Šanci dětem! se zapojilo téměř pět set dětí z vyloučených lokalit

Brno 19. červenec 2012

Více než dva roky realizovala organizace DROM, romské středisko projekt Šanci dětem!. Projekt byl zaměřen na mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže z lokalit ohrožených sociálním vyloučením v městských částech Brno-střed a Brno-sever.  Vzdělávacích aktivit se v rámci projektu zúčastnilo celkem 458 dětí a žáků a 76 pracovníků, kteří pracují s dětmi v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a žáky na základních školách.

Celý článek zde: http://www.drom.cz/cs/drom-romske-stredisko/tiskove-zpravy/zaverecna-tz-sanci-detem.html

Byl vydán Soubor metodik jako výstup projektu  Šanci dětem!

 

V červenci 2012 byla vydána publikace Soubor metodik jako výstup projektu Šanci dětem!.

Ke stažení  v příloze.

 

Další informace o projektu a jeho partnerech najdete na stránkách http://sancidetem.wordpress.com/ 


Přílohy ke stažení