Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby / Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom / Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM


 


              Co je naším posláním?

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM poskytuje prostřednictvím sociálních služeb podporu dětem a mládeži z Brna, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, a usiluje tím o zlepšování jejich životní situace.

             Čeho chceme dosáhnout?

Strategickým cílem NZDM je dlouhodobě poskytovat kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině. Hlavním dlouhodobým cílem je nabízet takové služby, které vycházejí z konkrétních potřeb klientů.

             Dílčí cíle:

 • nabízení pomoci v obtížných životních situacích;
 • posílení schopnosti klientů zvládat obtížné životní situace vlastními silami;
 • umožňování smysluplného trávení volného času;
 • poskytování aktivit a činností zaměřených na prevenci, s cílem snížit riziko sociálně patologických jevů;
 • rozvíjení individuálních schopností a dovedností klientů;
 • posilování motivace ke vzdělávání.

             Pro koho tu jsme?

Okruhem osob, jimž je sociální služba určena, jsou děti a mládež ve věku 6–20 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Klubovna je pro děti od 6 do 11 let, klub Brána pro mládež od 12 do 20 let.

             Okruh osob může být nejčastěji ohrožen následujícími typy životních situací:

 • nepříznivá sociální situace (děti dlouhodobě nezaměstnaných rodičů, rodiny ohrožené lichvou, vystěhováním z bytu, děti z nestabilních rodin apod.);
 • problémy ve škole (prospěchové problémy, zameškané hodiny, záškoláctví, agresivní chování apod.);
 • problémy s vrstevníky (hádky, šikana, strach z přijetí vrstevnickou skupinou apod.);
 • nepříznivá rodinná situace (nepříznivá socioekonomická situace rodiny, chybějící rodič, nefunkční rodiny apod.);
 • omezená možnost aktivního trávení volného času (nedostatek informací o možnostech trávení volného času, nedostatek finančních prostředků k realizaci určitých volnočasových aktivit, omezená nabídka v lokalitě apod.);
 • útěky z domova;
 • experimenty s návykovými látkami;
 • předčasná sexuální aktivita;
 • diskriminace apod.

            Komu služba není určena?

 • osobám nepatřícím do vymezeného okruhu osob (např. věkem);
 • osobám vyžadujícím specifickou asistenci, kterou nemůžeme zajistit (např. ze zdravotních důvodů);
 • osobám, kterým jejich momentální či dlouhodobý stav zabraňuje pobývat v zařízení (např. z důvodu přenosných nemocí, jakými jsou neštovice, akutní žloutenka, jiné nakažlivé nemoci).

            Co nabízíme?

            V klubu a klubovně:

 • sociální služby zaměřené převážně na pomoc v obtížných situacích: kontaktní práce, informační servis, poradenství, podporu v obtížných životních situacích, zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve prospěch mladých lidí;
 • aktivizační činnost: rozvíjení schopností a praktických dovedností prostřednictvím volnočasových, kulturních a sportovních aktivit v následujících dílnách a kroužcích: výtvarná, keramická a fotografická dílna; počítačový, hudební, a taneční kroužek
 • preventivní programy (promítání filmů, besedy) na téma sexualita, šikana, drogy, záškoláctví, kriminalita, apod.;
 • vzdělávací a motivační programy – doučování a výukové programy.

            Proč je naše zařízení nízkoprahové?

 • Všechny služby jsou poskytovány zdarma.
 • Můžeš navštěvovat zařízení anonymně, nemusíš se registrovat.
 • Můžeš k nám přijít a odejít, kdykoliv budeš chtít.
 • Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby.
 • Máš možnost přicházet s vlastními nápady a ovlivňovat tak program zařízení.
 • Respektujeme tvoje přání, názory, postoje a rozhodnutí.

            Jaká jsou tvoje práva při poskytování sociální služby?

Při poskytování služby se samozřejmě řídíme lidskými právy a právy dítěte. Uvedená práva jsou výsady uživatele služby ve vztahu k poskytování služby.

 1. Máš právo na informace.
 2. Máš právo na soukromí.
 3. Máš právo vědět, jaké záznamy o tobě vedeme.
 4. Máš právo vybrat si pracovnici, se kterou se budeš bavit a pracovat.
 5. Máš právo na respekt.
 6. Máš právo si stěžovat.

            Jakými zásadami se při naší práci řídíme?

 • Nezávislost – postupujeme nezávisle na pocitech, postojích, názorech svých, stejně tak jako postojích subjektů, které by mohly mít na výsledku případu zájem;
 • Nestrannost – poskytujeme službu bez jakékoliv předpojatosti;
 • Diskrétnost – v případech, kdy si to nevyžadují vážné okolnosti, nesdělujeme informace o uživatelích naší služby žádné informace dalším osobám;
 • Odbornost – máme pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání;
 • Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupujeme za všech okolností v souladu s platnými zákony.

            Jak můžeš podat návrh na zlepšení služby nebo stížnost?

Uvítáme tvoje návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na naši práci, které nám pomohou zajišťovat kvalitní službu.
Podat je můžeš:

 • písemně do schránky pro podávání stížností, která je umístěna v klubovně a  klubu;
 • písemně poštou nebo do přímo do poštovní schránky na adrese DROM, romské středisko, Hvězdova 9, 602 00 Brno;
  e-mailem (jana.brenkova@drom.cz, miroslav.zima@drom.cz);
 • telefonicky (545 211 576);
 • osobně (po telefonické domluvě s vedoucím programu terénní sociální práce nebo ředitelem organizace).

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci terénních sociálních pracovníků vyřizuje vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež DROM Mgr. et. Bc Jana Břenková  (tel.: 602 784 434, jana.brenkova@drom.cz), návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího programu terénní sociální práce vyřizuje ředitel organizace Miroslav Zima (tel.: 545 21 576, miroslav.zima@drom.cz).

Maximální lhůta pro vyřizování stížností je 30 dnů. Pokud uvedeš své jméno a adresu, vždy obdržíš písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti odpověď obsahuje popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžeš podat i anonymně. Anonymní stížnosti se nevyřizují, pouze evidují. V případě, že budeš nespokojen se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, můžeš se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je Statutární město Brno - Úřad městské části Brno sever, Bratislavská 70, Brn

             

Kde a kdy nás najdeš?

Na ulici Hvězdová 9. Pro holky a kluky od 6 do 11 let je od pondělí do čtvrtka otevřená od 13:00 do 17:00 klubovna. Starší klienti od 12 do 20 let mohou od pondělí do čtvrtka navštívit klub, který je otevřený od 15:00 do 18:00.

 

Co dalšího nabízíme?

Předškolní příprava

Předškolní příprava je určena dětem, kterým nemůže být zajištěna péče v Mateřské škole. Předškolní přípravu mohou navštěvovat děti od 3 do 6 let, od pondělí do čtvrtka v čase od 8:00 do 12:00.

Seberozvojové programy

Jednou týdně se v klubovně děti mohou zúčastnit skupinové aktivity, při níž zábavnou formou posílí svoje vztahy s kamarády, dozvědět se o víc o nich o sobě.

 

Jednou měsíčně se v klubovně děti mohou zúčastnit skupinové aktivity, při níž zábavnou formou posílí svoje vztahy s kamarády, dozvědět se o víc o nich o sobě.

Kariérové poradenství

Podpora při hledání vhodné střední školy nebo učiliště nebo podpora při dokončování základní školy je součástí služeb, které se nabízejí mladým lidem v klubu NZDM. Probíhá během otevírací doby v klubui [J1] nebo po domluvě.

Tyto vzdělávací aktivity probíhají od 1. dubna 2013 díky projektu "Najdi svou cestu", který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK a státního rozpočtu ČR.[J2] 

Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity probíhají od 1 dubna 2015 díky projektu „Točíme se v barvách“, který je financován Ministerstvem kultury

 

Výtvarná dílna

Každý pátek od 13:00 do 15:00.

Taneční soubor Piroš rouža

Každou středu a čtvrtek od 16:00 do 18:00

 Divadelní kroužek

Každý pátek od 13:00 do 15:00.

 V roce 2015 a 2016 je projekt realizován s finanční podporou Jihomoravského kraje.