Cesta: Drom, romské středisko / Sociální služby / Terénní sociální práce / Terénní sociální práce Brno


TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE BRNO

 KDE A KDY NÁS NAJDETE

 Pracovníky a pracovnice sociální služby Terénní sociální práce Brno příspěvkové organizace DROM, romské středisko najdete na adrese Hvězdová 9 v parku Hvězdička (1. poschodí, oranžový zvonek).

 Návštěvní hodiny:

Pondělí         9:00 – 12:00  13:00 – 16:30

Úterý            9:00 – 12:00  

Středa           9:00 – 12:00  

Čtvrtek           9:00 – 12:00   13:00 – 16:30

Pátek             9:00 – 12:00

Kontakty:

Mgr. Radek Kratochvíl, vedoucí terénní sociální práce Brno
Tel.: 777 477 822, e-mail: radek.kratochvil@drom.cz  

Mgr.Milan Berka, terénní sociální pracovník
Tel.:  734 684 978,e-mail:milan.berka@drom.cz
 
Mgr. Dagmar Adamcová, terénní sociální pracovníce
Tel.: 777 477 821,e-mail:dagmar.adamcova@drom.cz      
 
Mgr.Lucie Sošková, terénní sociální pracovnice
Tel.: 606 039 045,e-mail:lucie.soskova@drom.cz 

JUDr.Kristýna Fuchsová, právnička
Tel.: 733 613 989, e-mail:kristyna.fuchsova@drom.cz
       
 

 

Terénní sociální práce Brno

DROM, romské středisko

Hvězdová 9

602 00 Brno

Tel. 545 211 576

poradna@drom.cz

www.drom.cz
 

 I. POSLÁNÍ A CÍLE

Program Terénní sociální práce Brno příspěvkové organizace Drom, romské středisko pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle.

 ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT

Hlavním cílem terénní sociální práce poskytované romským střediskem Drom v Brně je zvyšovat znalosti a dovednosti lidí, kteří využívají naše služby, tak, aby:

 • včas rozpoznali svoji problematickou situaci,
 • byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování.

 Usilujeme zejména o:

 • zvyšování zaměstnanosti a o doplňování nebo zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání,
 • dosažení a udržení bydlení,
 • předcházení a snižování neúnosného zadlužování.

 KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Našimi klienty jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a trpí neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Služba je poskytována na území města Brna osobám starším patnacti let.

 Za nepříznivou sociální situaci považujeme zejména příjmy na hranici životního minima v kombinaci

 • s dlouhodobou nezaměstnaností,
 • se ztrátou nebo ohrožením standardního bydlení,
 • s neúnosným zadlužením.

 II. JAK VÁM MŮŽEME POMOCI

Mezi základní pracovní metody terénních programů organizace Drom, romské středisko patří:

 • Poradenství – pracovník Vám poskytuje potřebné informace přispívající k řešení Vaší nepříznivé sociální situace.
 • Pomoc s listinami – pracovník Vám pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje Vám obsah doručených úředních dopisů.
 • Jednání v zájmu klienta – v závislosti na Vašich schopnostech se pracovník účastní jednání mezi Vámi a úřady (příp. dalšími subjekty), nebo toto jednání sám vede, nebo Vám pouze radí, jak máte jednání vést.
 • Doprovod – pracovník Vás, je-li to třeba, doprovází na úřad, do nového zaměstnání apod.
 • Zaškolování a zaučování – pracovník Vám poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity, s cílem zvýšit Vaše znalosti a dovednosti (např. sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele, základy práce s PC atd.).

 V rámci služby Terénní programy nenabízíme:

 • telefonování zdarma (s výjimkou některých zakázek, které pracovník s klientem řeší dlouhodobě),
 • ubytování,
 • půjčky,
 • služby advokáta.

 JAKÝMI ZÁSADAMI SE PŘI SVÉ PRÁCI ŘÍDIME

Náš program se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 •  Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.
 •  Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit třetí stranou – např. úřad, škola).
 •  Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v trestním zákoně.
 •  Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
 •  Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta.
 •  Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
 •  Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednostem a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal, anebo aby jí byl alespoň schopen efektivně řešit sám.
 •  Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony.

 KDY VÁS MŮŽEME ODMÍTNOUT

 • Pokud problém, se kterým přicházíte, nesouvisí s nepříznivou sociální situací.
 • Pokud řešení Vašeho problému vyžaduje použití takových metod a postupů, které naše služba nenabízí.
 • Pokud Váš problém vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna.
 • Pokud dojde k překročení kapacity poskytované služby.

Ve všech těchto případech Vám doporučíme služby jiných organizací nebo institucí, u kterých se můžeme pokusit zprostředkovat Vaše přijetí.

 KDY S VÁMI MŮŽEME JEDNOSTRANNĚ UKONČIT SPOLUPRÁCI

 • V případě, kdy jako náš klient dlouhodobě nespolupracujete – pokud přestanete službu využívat a nechodíte na sjednané schůzky.
 •  V případě Vašeho závažného hrubého chování – slovní, fyzická agrese vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi v poradně nebo v terénu.
 •  Ze závažných organizačních důvodů – výrazné personální omezení služby, ukončení poskytování služby.

 V těchto případech s Vámi spolupráci ukončíme a doporučíme Vám služby jiné organizace, která nabízí sociální službu Terénní programy.

 III. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NÁVRH NA ZLEPŠENÍ SLUŽEB

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci.

Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí programu Terénní sociální práce. Ten také pravidelně kontroluje a hodnotí, zda je služba poskytována kvalitně a z případných nedostatků vyvozuje opatření.

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci terénních sociálních pracovníků vyřizuje vedoucí programu Terénní sociální práce Mgr.Radek Kratochvíl (tel. 545 211 576, radek.kratochvil@drom.cz), návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího programu Terénní sociální práce vyřizuje ředitel organizace Miroslav Zima (tel. 545 21 576, miroslav.zima@drom.cz). Podat je můžete:

 • písemně poštou na adresu Drom, romské středisko, Hvězdova 9, Brno 602 00 Brno;
 • písemně do schránky důvěry v čekárně poradny nebo do poštovní schránky organizace umístěné na vstupních dveřích organizace;
 • e-mailem (radek.kratochvil@drom.cz, miroslav.zima@drom.cz);
 • telefonicky (545 211 576);
 • osobně (po telefonické domluvě s vedoucím programu Terénní sociální práce nebo ředitelem organizace).

 Lhůta pro vyřizování stížností je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu Terénní sociální práce na dobu 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v čekárně poradny. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce.

V případě, že budete nespokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, může se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je Statutární město Brno,  (www.brno.cz).

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno (www.ochrance.cz).

 

V roce 2015 a 2016 je projekt realizován s finanční podporou Jihomoravského kraje.