Cesta: Drom, romské středisko / Tiskové zprávy / Naše nová cesta – AMARO NEVO DROM


Naše nová cesta – AMARO NEVO DROM

Realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019 (36 měsíců)

Projekt je zaměřen na aktivizaci romské menšiny žijící v brněnské sociálně vyloučené lokalitě (v pavlačovém domě Bratislavská 41 a jeho okolí) prostřednictvím komunitní sociální práce s cílem zlepšit schopnost sociálního fungování komunity v jejím přirozeném prostředí a podpořit integraci příslušníků romské menšiny do společnosti a na trh práce. V rámci projektu bude provozováno komunitní centrum, bude probíhat činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných činů.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001078
Operační program Zaměstnanost
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita: 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy 03_15_022

 

Přílohy ke stažení