Zaměstnanost

Odstraňování bariér pro úspěšnou integraci na trh práce

Termín realizace: 1.1.2021 – 30.6.2022 (18 měsíců)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016929

Anotace: V rámci projektu bude realizován komplex aktivizačních, motivačních, poradenských, preventivních a podpůrných aktivit zaměřených na zvýšení kompetencí osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna pro uplatnění na trhu práce, ve společnosti a na odstranění překážek bránicích ke vstupu na trh práce. Projekt vychází ze zkušeností z probíhajícího projektu "Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna" a reaguje na potřeby, které během realizace projektu vyvstaly.

Poradenství pro zaměstnanost

Jedná se o aktivitu probíhající 40 hodin týdně, v předem stanovených hodinách v prostorách kanceláře na Hvězdové 9. Náplní aktivity je motivace, aktivizace , podpora a rozvoj kompetencí potřebných pro uplatnění na trhu práce.

Aktivitu zajišťuje Marie Kováčová, tel.: 730 163 129,
e-mail: marie.kovacova@drom.cz

Pracujeme s cílovou skupinou nezaměstnaných, s klienty řešíme aktivní hledání zaměstnání (např. zaučení při sestavování životopisu, motivačního dopisu, nácvik telefonátu zaměstnavateli, přípravu na pracovní pohovor, zakládání e-mailu), navazujeme také kontakty se zaměstnavateli.

Odstraňování bariér pro vstup na trh práce / prevence ztráty zaměstnání

Jedná se o aktivitu probíhající v kanceláři na Malinovského nám. 4, ale také v domácnostech cílové skupiny v rámci SVL města Brna. Pracovníci aktivity s každým účastníkem zmapují bariéry, které mohou bránit při vstupu na trh práce, a sestaví plán vedoucí k odstranění těchto bariér.

Aktivitu zajišťují:

Bc. Zuzana Ryšavá, tel.: 703 468 549,
e-mail: zuzana.rysava@drom.cz

Pracovnice působí především v terénu, s klienty řeší otázky související s hledáním zaměstnání, stabilizaci obecního bydlení, podporu při jednání s úřady a institucemi.

Mgr. Barbora Karásková, tel: 703 468 648,
e-mail: barbora.karaskova@drom.cz

Pracovnice řeší s klienty především otázky zadluženosti jako časté bariéry pro úspěšný vstup na trh práce. Nabízí podporu při komunikaci s věřiteli. Poskytuje asistenci při vstupu klientů do insolvenčního řízení.