Odborné sociální poradenství

Dluhové, finanční, související právní poradenství a zpracování insolvenčních návrhů od března 2018 nově poskytujeme v rámci specializované služby na Malinovského náměstí 4 (Dům odborových služeb)

I. Poslání a cíle

Program Odborné sociální poradenství DROM poskytuje pomoc osobám, žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením a zároveň zvyšuje jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti dalšímu zadlužování. 

Čeho chceme dosáhnout?

Hlavním cílem služby je zvyšovat znalosti a dovednosti u lidí, kteří využívají naše služby tak, aby: 

- včas rozpoznali svou problematickou situaci

- byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování

Dlouhodobě usilujeme zejména o:

- zvyšování finanční, dluhové a související právní gramotnosti

- pravidelné splácení dluhů u klientů služby

- vyplacení dluhů u klientů služby

Komu jsou naše služby určeny

Cílovou skupinou programu OSP DROM jsou osoby (starší 15ti let) žijící v brněnských sociálně vyloučených lokalitách, nacházejících se zejména na území MČ Brno-střed a Brno – sever, a další osoby (starší 15ti let) sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící ve městě Brně, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s neúnosným zadlužením či které jsou neúnosným zadlužením ohroženy.  

II. Jak Vám můžeme pomoci

Mezi základní pracovní metody OSP DROM patří:

1. Poradenství - pracovník klientovi poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace.

2. Pomoc s listinami - pracovník klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů.

3. Jednání v zájmu klienta - v závislosti na schopnostech klienta se pracovník účastní jednání mezi klientem a úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést.

4. Zaškolování a zaučování - pracovník klientovi poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity, s cílem zvýšit klientovy znalosti a dovednosti.

Jakými zásadami se při své práci řídíme

1. Nezávislost - pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.

2. Nestrannost - pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit 3. stranou - např. úřad, škola).

3. Diskrétnost - pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně.

4. Odbornost - pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.

5. Bezplatnost - pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta

6. Respektování volby klienta - pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému

7. Zvyšování kompetencí - pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednosti a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal anebo aby jí alespoň byl schopen efektivně řešit sám

8. Jednání v souladu se zákonem -  při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony

Kdy Vás můžeme odmítnout

 • Pokud problém, se kterým přicházíte nesouvisí s nepříznivou sociální situací
 • Pokud řešení Vašeho problému vyžaduje použití takových metod a postupů, které naše služba nenabízí
 • Pokud Váš probém vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna
 • Pokud dojde k překročení kapacity poskytované služby

Kdy Vám můžeme jednostranně ukončit spolupráci

 • V případě, kdy jako náš klient dlouhodobě nespolupracujete – pokud přestanete službu využívat a nechodíte na sjednané schůzky.
 • V případě Vašeho závažného hrubého chování  - slovní, fyzická agrese vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi.
 • Ze závažných organizačních důvodů – výrazné personální omezení služby, ukončení poskytování služby.

III. Jak podat stížnost nebo návrh na zlepšení služeb

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci sociálních pracovníků vyřizuje vedoucí OSP DROM Mgr. Radek Kratochvíl (tel. 777 477 822, radek.kratochvil@drom.cz), návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího OSP DROM vyřizuje ředitel organizace Miroslav Zima (tel. 545 211 576, miroslav.zima@drom.cz). Podat je můžete:

 • písemně poštou na adresu DROM, romské středisko, Hvězdová 9, 602 00 Brno;
 • písemně do schránky důvěry v čekárně poradny na Malinovském náměstí č. 4, I. patro
 • e-mailem (radek.kratochvil@drom.cz, miroslav.zima@drom.cz);
 • telefonicky (545 211 576, 777 477 822);
 • osobně

Lhůta pro vyřizování stížností je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu OSP DROM na dobu 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v čekárně poradny. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce.

V případě, že budete nespokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, může se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je statutární město Brno  (www.brno.cz).

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno (www.ochrance.cz).

 


Související projekty

Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Hlavním cílem projektu je pomoci osobám žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením, a zároveň zvyšovat jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti dalšímu zadlužování.