Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti (APK)

Program poskytuje DROM, romské středisko v Brně od roku 2006.

Poslání

Posláním programu APK příspěvkové organizace DROM, romské středisko je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle.

Cíle

Hlavním cílem programu APK je aktivně vyhledávat osoby v sociálně vyloučených lokalitách ohrožené kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života.

Dlouhodobým cílem programu APK je zejména:

 • pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách při uplatňování jejich práv v rámci přestupkového a trestního řízení, a to zejména osobám v roli poškozených (podání trestního oznámení, podnětu k přestupkové komisi, stížnosti).
 • pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách, které mají komunikační problémy s institucemi (PMS, OSPOD, PČR), s nimiž jsou anebo by měly být v kontaktu, tak, aby se tato komunikace zlepšovala a tím nedocházelo ke zhoršování jejich situace, např. v podobě sankcí ze strany těchto institucí.
 • pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách ohroženým drogovou závislostí navázat spolupráci s odbornou službou za účelem zahájení léčby závislosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou programu APK jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ohrožení kriminalitou a sociálně patologickými jevy, a to jak v roli obětí, tak i pachatelů trestné činnosti.

Program APK v Brně se zaměřuje především na problematiku páchání trestné činnosti ze strany dětí a mladistvých a na sociálně patologické jevy vyskytující se v těchto cílových skupinách (drogy, záškoláctví, zanedbávání péče o dítě, domácí násilí atd.).

Program APK působí především v lokalitách na území městských částí Brno-sever, Brno-střed, Brno-Komárov, Brno-Židenice a Brno-Královo Pole. Program je realizován především v terénu, ale má vyhrazené návštěvní hodiny i v poradně programu APK na ulici Hvězdová 9.

Co nabízíme

Klientům nabízíme tyto služby:

 • poradenství (informace o Vašich právech a povinnostech, rady, jak postupovat při řešení problémů a jak těmto problémům předcházet);
 • pomoc s listinami (vysvětlení obsahu soudních, policejních a úředních obsílek, pomoc se sepsáním trestního oznámení, pomoc při sepisování různých žádostí);
 • zprostředkování kontaktu a podporu při jednání s institucemi (např. policie, sociální odbor, škola, probační a mediační služba, soud, věznice atd.) – včetně doprovodu;
 • kontakt na další služby, které Vám mohou pomoci při řešení Vašeho problému (např. organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí, trestné činnosti, zneužívání drog atd.).

Spolupracujícím institucím nabízíme tyto služby:

a) Policii ČR

 • vyhledávání klienta PČR (poškozený, svědek, pachatel) v terénu
 • předávání informací od PČR klientovi (obsílka, termín výslechu apod.)
 • vytipování svědků trestné činnosti v terénu
 • doprovod klienta na výslech/podání vysvětlení u PČR
 • zprostředkování komunikace (vč. překladu z/do romštiny)
 • upozorňování na výskyt trestné činnosti v lokalitě
 • zprostředkování kontaktu se zákonnými zástupci dětí a mladistvých
 • poskytování informací klientovi PČR o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

b) Orgánu sociálně právní ochrany dítěte

 • vyhledávání klienta OSPOD (zákonný zástupce, dítě) v terénu
 • předávání informací od OSPOD klientovi (obsílka, termín výslechu apod.)
 • doprovod klienta na OSPOD
 • jednání v zájmu klienta při kontaktu s OSPOD
 • zprostředkování kontaktu klienta OSPODU s návaznými službami (terénní programy, odborné soc. poradenství atd.)
 • prevence útěkářství dětí a mladistvých v ústavní péči (komunikace s rodinou)
 • poskytování informací klientovi OSPOD o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

c) školám

 • zprostředkování kontaktu se zákonnými zástupci žáků se závažnými výchovnými problémy (termín vých. komise, předávání informací atd.)
 • doprovod zákonného zástupce na jednání se školou (výchovná komise apod.)
 • jednání v zájmu zákonného zástupce žáka se školou
 • prevence závažných případů záškoláctví (komunikace s rodinou)
 • poskytování informací zákonným zástupcům žáků o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

d) Probační a mediační službě

 • vyhledávání klienta PMS v terénu
 • doprovod klienta na PMS
 • zprostředkování kontaktu klienta OSPODU s návaznými službami (terénní programy, odborné soc. poradenství atd.)
 • poskytování informací klientovi PMS o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

 

Kontakty:

koordinátorka programu APK

Mgr. Simona Wachsbergerová 
tel.: 545 211 576, 777 477 819
e-mail: simona.wachsbergerova@drom.cz
e-mail: apk.drom@seznam.cz

asistentky obětem a pachatelům trestné činnosti

Věra Khaouni Ivicová
tel.: 777 477 820
e-mail: vera.ivicova@drom.cz
Nataša Nezpěváková
tel.: 728 141 490
e-mail: natasa.nezpevakova@drom.cz

Asistence je poskytována především v terénu, ale můžete přijít i osobně do poradny APK na adrese: Hvězdova 9,  Brno, v návštěvních hodinách pondělí a středa  9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

 

Historie programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti (dříve policejní asistence, asistence prevence kriminality):

Romská asistence prevence kriminality v Brně byla zahájena v září 2006 jako jedna ze služeb v rámci projektu „Klíč ke změně." Realizátorem uvedeného projektu a příjemcem dotace ESF v ČR bylo Občanské sdružení Vzájemné soužití. Program   asistence prevence kriminality v Brně probíhal v souladu s programem policejní asistence v Ostravě realizovaným o.s. Vzájemné soužití, které se programem policejní asistence zabývá od roku 2003, kdy impulsem pro zahájení této aktivity byla problematika lichvářství v romské komunitě. Sociálně ohrožené skupiny obyvatel v okrajových čtvrtích města Ostravy se v krizové situaci a  finanční nouzi začaly obracet na místní lichváře, od nichž si půjčovaly peníze, většinou na 100% úrok (tzv. intereše). Občanské sdružení Vzájemné soužití nabídlo těmto postiženým lidem pomoc při řešení této problematiky. Dále se klienti začali obracet na policejní asistenty také s problémy, které již nesouvisely jen s lichvou, ale i jinou trestnou činností páchanou na a v romské komunitě.