Co je to Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti?

Náš program Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti pomáhá všem, kteří jsou ohroženi kriminalitou, a to jak jednotlivým osobám, tak spolupracujícím institucím. Jsme odborníky také v oblasti prevence kriminality.

Historie programu sahá až do r. 2006, kdy tento program vznikl a to pod názvem Romská policejní asistence (později Asistence prevence kriminality). Impulsem pro zahájení této aktivity byla problematika lichvářství v romské komunitě a dalších problémů souvisejících i s jinou trestnou činností páchanou v romské komunitě nebo romskou komunitou. První romské pol. asistentky byly v Brně jistým „propojovacím článkem“ mezi cílovou skupinou a Policií ČR.

Pro koho tu jsme?

Hlavním posláním programu v tuto chvíli je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách.

Program je nadále zaměřen na práci se specifickou cílovou skupinou v menší či větší míře ohroženou výskytem sociálně patologických jevů či kriminality, které podstatným způsobem ovlivňují její chování, životní styl, strategie atd.). Cílovou skupinu tvoří dospělí, nezletilí i mladiství.

Pracujeme jak s oběťmi, tak i s pachateli přestupků či trestných činů, s osobami ve výkonu trestu nebo navracejícími se z výkonu trestu (případně s jejich příbuznými) a v neposlední řadě i s klienty, kterým byl soudně nařízen výkon obecně prospěšných prací (dále jen OPP) či společensky prospěšné činnosti (dále jen SPČ).

Nejčastější klienti programu a typy problémů, které s nimi řešíme:

 • Dospělé soby vykonávající obecně prospěšné práce (dále OPP)
 • Nezletilé osoby (jejich zákonní zástupci), jimž byla soudem nařízena společensky prospěšná činnost (SPČ) či jiná výchovná opatření
 • Osoby před nástupem do výkonu trestu
 • Osoby (a jejich příbuzní) ve výkonu trestu  a po návratu z výkonu trestu
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách ve městě Brně, které jsou ohroženy sociálně patologickými jevy a kriminalitou s nimi související.
 • Mezi frekventované klienty patří mladí lidé zhruba ve věku 19-40 let.
 • Významná část problémů, které s dospělými klienty řešíme, má na pozadí drogovou problematiku.
 • Klienty mohou být rovněž rodiče dětí nebo děti, které se dostaly do problémů spojených s pácháním trestné činnosti nebo s užíváním drog
 • Naší nabídky služeb často využívají klienti, kteří potřebují pomoc s listinami, jejichž obsahu nerozumí, nebo rozumí, ale nejsou schopni adekvátně reagovat.
 • Část cílové skupiny tvoří klienti, kteří nesnadno nebo nespolehlivě spolupracují nebo jsou z různých důvodů obtížně kontaktovatelní, nedosažitelní pro instituce (např. kvůli změně adresy, ale i obavám, nedostatečné motivaci apod.)
 • Oběti nebo svědci trestného činu
 • Oběti násilí (násilí v rodině,  domácí násilí)
 • Účastníci výslechu nebo podání vysvětlení na policii

Co nabízíme klientům?


Poradenství
 • Informace o Vašich právech a povinnostech; rady, jak postupovat při řešení problémů a jak těmto problémům předcházet)
Pomoc s listinami
 • Vysvětlení obsahu soudních, policejních a úředních obsílek; pomoc se sepsáním trestního oznámení; pomoc při sepisování různých žádostí);

Kontakt s policií, soudem i vězeňskou službou
 • Doprovod k výslechu nebo k podání vysvětlení na policii
 • Pomoc při komunikaci s vězeňskou službou, soudem a jinými institucemi
 • Pomoc při zprostředkování kontaktu odsouzeného s rodinou/blízkými osobami
 • Pomoc při návratu z výkonu trestu do běžného života

Kontakt s Probační a mediační službou
 • Pomoc při komunikaci s Probační a mediační službou
 • Doprovod na jednání s probačním pracovníkem

Výkon alternativního trestu obecně prospěšných prací (OPP) nebo společensky prospěšné činnosti (SPČ)
 • Komplexní spolupráce s osobami, jimž byl soudem stanoven alternativní trest obecně prospěšných prací nebo SPČ (v případě dětí)

Osobám v roli obětí/poškozených nabízíme:
 • pomoc s uplatněním nároku na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
 • pomoc při sepsání trestního oznámení
 • pomoc při sepsání žádosti o bezplatnou právní pomoc poškozenému v trestním řízení
 • pomoc s uplatněním práv poškozeného, zejména nároku na náhradu škody
 • bezplatné zastupování v roli zmocněnce či důvěrníka v trestním řízení
Emocionální podpora – vyslechnutí
Je-li to potřeba, tak klientům poskytujeme uklidnění a navození pocitu bezpečí a důvěry.

Nabídka uvedených služeb platí i v případech, kdy se trestná činnost týká Vašich nezletilých dětí. Speciálně pro tuto cílovou skupinu (tj. pro děti a mládež) je určen mimo jiné i tzv. Preventivní program podporující efektivní trávení volného času zaměřený na prevenci rizikového chování.

Kromě toho nabízíme pomoc při řešení dvou závažných problémů, se kterými se v našich lokalitách potýkáme a které mohou ohrozit Vás i Vaše děti. Jedná se o tyto typy problému:
 
Zneužívání návykových látek
 • Zprostředkujeme kontakt nebo doprovod k odborníkům na problematiku závislostí (zejména Kontaktní centrum DROM).
 • Pokud se ve Vašem domě scházejí uživatelé návykových látek a ve vašem okolí nacházíte použité injekční stříkačky, můžete se na nás obrátit a my Vám pomůžeme tuto situaci řešit.

Domácí násilí v rodině
 • Poskytujeme základní poradenství o dané problematice a nasměrování do organizací, zabývajících se přímo domácím násilím.
 • Zprostředkování kontaktu (i anonymně) na organizace, které mohou poskytnout podporu právní, psychologickou a další pomoc, (např. krizová intervence, zajištění utajeného bydlení).

Co nabízíme spolupracujícím subjektům?

Policii ČR
 • doprovod klienta na výslech/podání vysvětlení u PČR
 • zprostředkování komunikace (vč. překladu z/do romštiny)
 • zprostředkování kontaktu se zákonnými zástupci dětí a mladistvých
 • poskytování informací klientovi PČR o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
 • vyhledávání klienta PČR (poškozený, svědek) v terénu
 • předávání informací od PČR klientovi (obsílka, termín výslechu apod.)
 • vytipování svědků trestné činnosti v terénu
 • upozorňování na výskyt trestné činnosti v lokalitě
Probační a mediační službě
 • vyhledávání klienta PMS v terénu
 • doprovod klienta na PMS
 • výkon OPP, SPČ či jiných soudem stanovených opatření
 • zprostředkování kontaktu klienta OSPODU s návaznými službami (terénní programy, odborné soc. poradenství atd.)
 • poskytování informací klientovi PMS o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik

Orgánu sociálně právní ochrany dítěte
 • vyhledávání klienta OSPOD (zákonný zástupce, dítě) v terénu
 • předávání informací od OSPOD klientovi (obsílka, termín výslechu apod.)
 • doprovod klienta na OSPOD
 • jednání v zájmu klienta při kontaktu s OSPOD
 • zprostředkování kontaktu klienta OSPODU s návaznými službami (terénní programy, odborné soc. poradenství atd.)
 • prevence útěkářství dětí a mladistvých v ústavní péči (komunikace s rodinou)
 • poskytování informací klientovi OSPOD o možných rizicích spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik
Od r. 2006 funguje díky programu mimo jiné  platforma, multidisciplinární tým nazvaný Širší tým APK. Tým  se skládá ze zástupců Policie ČR, Městské policie, OSPODů, Probační a mediační služby ČR, Magistrátu města Brna (především Koordinační centrum prevence), zástupců MČ (především Brno – sever či Brno – střed), základních škol v lokalitách ohrožených vyloučením a zástupců nestátních neziskových organizací na území města Brna atd.. V případě potřeby jsou přizývání další odborníci kompetentní v dané aktuálně řešené oblasti či problematice. Tým se schází pravidelně 1x za měsíc s účelem předávání informací a diskuze o aktuálních problémech v lokalitách.  V rámci těchto setkání byla v r. 2022 Simoně Wachsbergerové udělena  pamětní medaile za dlouhodobou spolupráci s Policií ČR při plnění úkolů na úseku práce s menšinami. Medaili předal osobně pplk. Mgr. Bc. Pavel Doležal rada Policejního prezidia ČR Ředitelství služby pořádkové policie společně s paní kpt. Mgr. Bc. Dagmar Doležalovou – vrchní komisařkou, styčnou důstojnici pro menšiny. „Je pro mě obrovským překvapením a ctí získat takové ocenění, které navíc osobně přijímám od osobností, kterých si skutečně vážím. Pochopitelně ocenění stejně tak náleží i mým kolegyním Věře Ivicové a Nataši Nezpěvákové, bez kterých by náš tým vůbec nefungoval.“ (Simona Wachsbergerová)
 
V roce 2022 jsme spolupracovali se 158 klienty (91 žen, 67 mužů).  Ve  101 případech se jednalo o klienty nové.  Za významný považujeme vyšší počet klientů vykonávajících OPP či SPČ, zejména těch, kteří úspěšně vykonali celý soudem stanovený počet hodin. Jedná o rekordní počet: 63 klientů, z toho 15 jich úspěšně vykonalo celkový stanovený počet hodin. (téměř dvojnásobný počet oproti počtu z předešlých let).

Kde se pohybujeme, kde nás najdete

Služba je poskytována v terénu, ale má vyhrazené návštěvní hodiny i v poradně střediska DROM. Najdete nás v areálu parku Hvězdička, na adrese: Hvězdová 9.

Program poskytujeme především v lokalitách na území městských částí Brno-sever, Brno-střed, Brno-Komárov a Brno-Židenice.

Kontakty na pracovníky

Vedoucí programu Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti
Mgr. Simona Wachsbergerová
Asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti
Věra Khaouni Ivicová
Asistentka obětem a pachatelům trestné činnosti
Nataša Nezpěváková

Povinně zveřejňované informace

Posláním programu je napomoci eliminaci kriminality a sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách, a to jak kriminality, při níž se obyvatelé těchto lokalit stávají oběťmi trestné činnosti, tak i kriminality, kterou sami páchají. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle.

 • Hlavním cílem programu je aktivně vyhledávat osoby v sociálně vyloučených lokalitách ohrožené kriminalitou nebo sociálně patologickými jevy a spolupracovat s nimi na snižování rizik spojených se současným způsobem jejich života
 • Dlouhodobým cílem programu je zejména:
  pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách při uplatňování jejich práv v rámci přestupkového a trestního řízení, a to zejména osobám v roli poškozených (podání trestního oznámení, podnětu k přestupkové komisi, stížnosti).
 • pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách, které mají komunikační problémy s institucemi (PMS, OSPOD, PČR), s nimiž jsou anebo by měly být v kontaktu, tak, aby se tato komunikace zlepšovala a tím nedocházelo ke zhoršování jejich situace, např. v podobě sankcí ze strany těchto institucí.
 • pomáhat osobám v sociálně vyloučených lokalitách ohrožených drogovou závislostí navázat spolupráci s odbornou službou (zejména Kontaktní centrum, Remedis atd.) za účelem zahájit léčbu závislosti.
 • Spolupracovat s osobami (či jejich příbuznými) ve výkonu a po návratu z výkonu trestu
 • Spolupracovat s osobami, které vykonávají alternativní tresty (OPP, SPČ))

Cílovou skupinou programu jsou obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ohrožení kriminalitou a sociálně patologickými jevy, a to jak v roli obětí, tak i pachatelů trestné činnosti.

Program se zaměřuje na výskyt sociálně patologických jevů (drogy, zanedbávání péče o dítě, domácí násilí, šikana, krádeže, podvody atd.)v lokalitách, na problematiku  páchání trestné činnosti, na práci s odsouzenými osobami (výkon trestu odnětí svobody nebo návrat z v.t. , výkon alternativních trestů, nařízená výchovná opatření, preventivní programy atd.) i na práci s oběťmi t.č.
Cílovou skupinu tvoří jak dospělí, tak i mladiství či nezletilí (a jejich zákonní zástupci).

 • Nízkoprahovost
 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Respektování svobodné vůle klienta
 • Flexibilita
 • Důvěra

Zájemce o službu může bez objednání přijít v provozní době nebo na základě objednání v konkrétní termín. Objednat se je možné osobně, prostřednictvím emailu či telefonicky.

 • Pokud nespadáte do naší cílové skupiny.
 • Pokud jste klient našeho programu, ale závažným způsobem jste porušil/a pravidla, a byl vám udělen zákaz využívat naše služby.
 • Pokud vaše situace není řešitelná v rámci našeho programu.
 • Pokud je naplněna kapacita pracovnic.

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci.

Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí Programu. Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci pracovnic vyřizuje vedoucí programu.

 • Stěžovat si lze:
  písemně dopisem na adresu organizace
 • písemně do schránky u vchodu do poradny nebo do poštovní schránky organizace umístěné u vstupních dveří organizace
 • e-mailem
 • telefonicky
 • ogramu podává klient
 • řediteli organizace.

– Stížnost na způsob vyřízení stížnosti ředitelem podává klient zřizovateli organizace.
– V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se může klient obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti.
– Stížnost musí být vyřízena a stěžovatel musí být písemně informován o způsobu vyřízení stížnosti ve lhůtě 30ti dnů vedoucí programu nebo ředitelem.

Součástí odpovědi stěžovateli musí být informace:

 • o způsobu vyřízení stížnosti
 • o přijatých nápravných opatřeních, pokud byla stížnost oprávněná
 • případě neoprávněné stížnosti zdůvodnění, proč byla stížnost zamítnuta
 • o dalším možném postupu

Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu na dobu 1 měsíce na nástěnce v čekárně poradny.

V případě oprávněné stížnosti vždy omluva stěžovateli a je-li to možné, pak sjednání nápravy vůči stěžovateli.