Co je to naším posláním?

Program Odborné sociální poradenství DROM (dále OSP DROM) poskytuje pomoc osobám žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením a zároveň zvyšuje jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci dalšího zadlužování.

Pro koho tu jsme?

Cílovou skupinou programu OSP DROM jsou osoby (starší 15ti let) žijící v brněnských sociálně vyloučených lokalitách, nacházejících se zejména na území MČ Brno- -střed a Brno – sever, a další osoby (starší 15ti let) sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící ve městě Brně, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s neúnosným zadlužením či které jsou neúnosným zadlužením ohroženy.

Čeho chceme dosáhnout?

Hlavním cílem služby je zvyšovat znalosti a dovednosti u lidí, kteří využívají naše služby tak, aby:
 • včas rozpoznali svou problematickou situaci
 • byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování

Jaké jsou naše dlouhodobé cíle?

 • zvyšování finanční, dluhové a související právní gramotnosti
 • pravidelné splácení dluhů u klientů služby
 • vyplacení dluhů u klientů služby

Jakými zásadami se při naší práci řídíme?

 • nezávislost
 • nestrannost
 • diskrétnost
 • odbornost
 • bezplatnost
 • respektování volby klienta/klientky
 • zvyšování kompetencí
 • jednání v souladu se zákonem

Odborné sociální poradenství DROM Vám nabízí:

 • poradenství
 • pomoc s listinami
 • jednání v zájmu klienta/klientky
 • doprovody
 • zaškolování a zaučování

S čím vám pomůžeme:

 • řešit dluhy
 • najít si zaměstnání
 • vyřídit osobní doklady
 • udržet si bydlení v případě dluhů na bydlení
 • vyřešit sociální dávky na bydlení, děti a živobytí
 • vyřídit starobní důchod
 • sestavit rodinný rozpočet

V případě potřeby Vám pomůžeme kontaktovat návazné služby a zajistit
pomoc odborníků. Poradíme Vám, kam se obrátit, když potřebujete:

 • řešit závislosti (Kontaktní centrum DROM)
 • zajistit zdravotní péči (Zdravotně sociální pomoc, DROM, romské středisko)
 • řešit domácí násilí (SPONDEA, Persefona, Bílý kruh bezpečí, Magdalenium)
 • podporu při péči, vzdělávání a výchově dítěte (Sociálně aktivizační služba
  Ratolest, IQ Roma servis)
 • vyřídit sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením
  (Zdravotně sociální pomoc, DROM, romské středisko)
 • řešit dluhy formou insolvenčích návrhů (poradna Dialog, Celsus)
 • stanovit výživné (Sociálně aktivizační služba Ratolest, IQ Roma servis)
 • výměnu injekčních stříkaček (Kontaktní centrum DROM)
 • oblečení (charitní šatník Baltazar)
 • nábytek (nábytková banka SAKO) Poradíme Vám, kam se obrátit, pokud
  jste se stali obětí trestného činu – Asistence obětem a pachatelům trestné
  činnosti, DROM, romské středisko.
 • Potravinová pomoc (Terénní sociální práce Brno, Diecézní charita Brno)
 • Najít si bydlení (Terénní sociální práce Brno)
 • Požádat si o obecní sociální byty (Kontaktní místo pro bydlení Brno)

Připomínky, nebo stížnosti na kvalitu poskytované služby:

 • písemně poštou na adresu organizace
 • písemně do schránky důvěry v čekárně poradny OSP DROM (schránku vybírá nejméně 1x týdně vedoucí služby) nebo do poštovní schránky organizace
 • telefonicky vedoucímu služby (Mgr. Radek Kratochvíl, tel.: 777 477 822) nebo řediteli organizace (Ing. Jiří Frolec, tel.: 605 535 356)
 • e-mailem na adresu vedoucího služby (radek.kratochvil@drom.cz) nebo ředitele organizace (jiri.frolec@drom.cz)
 • osobně vedoucímu služby nebo řediteli organizace

Kontakty na pracovníky

Vedoucí služby Odborné sociální poradenství DROM (dluhové poradenství)
Mgr. Radek Kratochvíl
Dluhové poradenství
Mgr. Barbora Michalská
Dluhové poradenství
Mgr. Kristina Harantová
Dluhové poradenství
Mgr. Elena Imider

Návštěvní hodiny:

Navštívit nás nebo domluvit si schůzku můžete kterýkoliv pracovní den v naší kanceláři na adrese Malinovského nám. 4 ve 4. patře v těchto hodinách:

Pondělí 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Úterý 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Středa 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Čtvrtek 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Pátek 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30

Povinně zveřejňované informace

Program Odborné sociální poradenství DROM poskytuje pomoc osobám, žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením a zároveň zvyšuje jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti
dalšímu zadlužování.

Hlavním cílem služby je zvyšovat znalosti a dovednosti u lidí, kteří využívají naše služby tak, aby:

 • včas rozpoznali svou problematickou situaci
 • byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování

Dlouhodobě usilujeme zejména o:

 • zvyšování finanční, dluhové a související právní gramotnosti
 • pravidelné splácení dluhů u klientů služby
 • vyplacení dluhů u klientů služby

Cílovou skupinou programu OSP DROM jsou osoby (starší 15ti let) žijící v brněnských sociálně vyloučených lokalitách, nacházejících se zejména na území MČ Brno-střed a Brno – sever, a další osoby (starší 15ti let) sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící ve městě Brně, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené s neúnosným zadlužením či které jsou neúnosným zadlužením ohroženy.

 1. Poradenství – pracovník klientovi poskytuje potřebné informace přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace.
 2. Pomoc s listinami – pracovník klientovi pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje klientovi obsah doručených úředních dopisů.
 3. Jednání v zájmu klienta – v závislosti na schopnostech klienta se pracovník účastní jednání mezi klientem a úřady (příp. dalšími subjekty) nebo toto jednání sám vede nebo pouze klientovi radí, jak má jednání vést.
 4. Zaškolování a zaučování – pracovník klientovi poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity, s cílem zvýšit klientovy znalosti a dovednosti (např. sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele, základy práce s PC atd.)
 1. Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.
 2. Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit 3. stranou – např. úřad, škola).
 3. Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v Trestním zákoně.
 4. Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
 5. Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta
 6. Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému
 7. Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednosti a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal anebo aby jí alespoň byl schopen efektivně řešit sám
 8. Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony
 • Pokud problém, se kterým přicházíte, nesouvisí s nepříznivou sociální situací.
 • Pokud řešení Vašeho problému vyžaduje použití takových metod a postupů, které naše služba nenabízí.
 • Pokud Váš problém vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna.
 • Pokud dojde k překročení kapacity poskytované služby.

Ve všech těchto případech Vám doporučíme služby jiných organizací nebo institucí, u kterých se můžeme pokusit zprostředkovat Vaše přijetí.

 • V případě, kdy jako náš klient dlouhodobě nespolupracujete – pokud přestanete službu využívat a nechodíte na sjednané schůzky.
 • V případě Vašeho závažného hrubého chování – slovní, fyzická agrese vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi v poradně nebo v terénu.
 • Ze závažných organizačních důvodů – výrazné personální omezení služby, ukončení poskytování služby.

V těchto případech s Vámi spolupráci ukončíme a doporučíme Vám služby jiné organizace, která nabízí sociální službu Terénní programy.

 • písemně poštou na adresu organizace
 • písemně do schránky důvěry v čekárně poradny OSP DROM (schránku vybírá nejméně 1x týdně vedoucí služby) nebo do poštovní schránky organizace
 • telefonicky vedoucímu služby (Mgr. Radek Kratochvíl, tel.: 777 477 822) nebo řediteli organizace (Ing. Jiří Frolec, tel.: 605 535 356)
 • e-mailem na adresu vedoucího služby (radek.kratochvil@drom.cz) nebo ředitele organizace (jiri.frolec@drom.cz)
 • osobně vedoucímu služby nebo řediteli organizace