Program pomoci a podpory pěstounským rodinám

Pomáháme pěstounům, poručníkům a zájemcům o náhradní rodinnou péči v jejich nelehké situaci při péči a výchově dětí, které se ocitly z různých důvodů bez péče rodičů. Každá rodina má své potřeby, a proto se snažíme o hledání vhodných řešení v naplňování těchto potřeb, a to v souladu s nejlepším zájmem dítěte. Jsme tady i pro nezletilé děti v náhradní rodinné péči, které se ocitly v tíživé rodinné situaci, řeší problémové rodinné vztahy s biologickou rodinou nebo s náhradními rodiči.

S kým spolupracujeme?

Spolupracujeme s náhradními rodiči na území města Brna, kteří mají s námi podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče. Při výkonu pěstounské péče Vám budeme na blízku, budeme Vás doprovázet.

Co je doprovázení?

S doprovázením pěstounských rodin máme bohatou zkušenost. Službu poskytujeme od roku 2013 a doprovázíme převážně rodiny s příbuzenskou pěstounskou péčí. Nabízíme spolupráci s klíčovými pracovníky, kteří se Vám budou věnovat. V rámci doprovázení nabízíme různé služby. Poskytujeme odbornou pomoc v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí, pravidelně se setkáváme minimálně jednou za dva měsíce nebo dle potřeby. Na těchto setkáních pomáháme řešit výchovu a péči dětí, jejich vzdělávání, kontakt s jejich rodiči. Vaše děti se mohou zapojit do různých kroužků a aktivit v rámci nízkoprahového zařízení, mohou využít služby doučování nebo využít možnosti domácího doučování se studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Co můžeme nabídnout

V rámci výkonu pěstounské péče máte nárok na odpočinek. Poskytujeme Vašim dětem respitní péči prostřednictvím jejich účasti na táborech, školách v přírodě, sportovních soustředěních s naším finančním příspěvkem.

Jak si můžete plnit své povinnosti se vzdělávat

Náhradním rodičům v rámci jejich povinného vzdělávání nabízíme vzdělávací semináře, připravujeme materiály k samostudiu, individuálně je vzděláváme. Vycházíme z potřeb a možností každé rodiny, věnujeme se aktuálním tématům, která Vás zajímají, věnujeme se problémům, které Vás trápí.

Nabízíme psychologické poradenství

Můžeme nabídnout individuální psychologické poradenství a podporu, řešení krizových situací prostřednictvím psychologa našeho týmu. Nabízíme rovněž pravidelná společná setkávání pěstounů v rámci tzv. podpůrných skupin.

Jaké další služby můžeme nabídnout?

V rámci naší organizace Vám pomůžeme zprostředkovat pomoc při řešení problémů s bydlením, exekucemi, insolvencí, hledáním zaměstnání apod. Naši kolegové Vám poskytnout odbornou pomoc s řešením těchto situací.

Kontakty na pracovníky

Doprovázení zajišťují dvě sociální pracovnice, můžeme doprovázet až 40 pěstounských rodin. V současné době máme volnou kapacitu a v případě zájmu o spolupráci se můžete obrátit na:

Vedoucí programu Komplexní práce s rodinou a podpory a pomoci pěstounským rodinám
Mgr. Marcela Klimparová
Terénní pracovnice programu podpory a pomoci pěstounským rodinám
Bc. Rebeka Oprchalová
Psycholožka programu podpory a pomoci pěstounským rodinám
Mgr. Kristýna Brožová

Kde a kdy nás najdete?

Brno, Bratislavská 41, zadní trakt domu na pravé straně. Pondělí, středa, čtvrtek: 9-12, 13-16 hodin.

Povinně zveřejněné informace

Poslání programu Pomoci a podpory pěstounským rodinám je v souladu s §1 odst. 1 a §5 ZSPOD , kde předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Přitom se přihlíží i k širšímu sociálnímu prostředí dítěte. Program pomáhá a podporuje pěstouny, poručníky a jejich rodiny ve vytváření příznivého prostředí pro dítě v pěstounské /poručnické/ péči, které respektuje zájmy a blaho dítěte. Toto poslání programu naplňujeme prostřednictvím poskytování poradenství a vzdělávání v oblasti péče o děti a podporováním kontaktu dítěte s biologickými rodiči a širší rodinou. Program je určen pro pěstounské rodiny z Brna. Spolupráci s pěstounskými rodinami jsme navázali v roce 2013 na základě oslovení referátem náhradní rodinné péče Magistrátu města Brna v souvislosti s novelou zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Cílem programu je pomoc a podpora pěstounských rodinám na základě novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, která klade důraz na rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče. Rovněž také přesněji vymezuje práva a povinností pro osoby pečující /pěstouny a poručníky/ a osoby v evidenci. Cíle programu jsou zcela v souladu s pověřením naší organizace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí vydaným rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 19.2.2019, toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.3.2019. Toto pověření se týká:

 • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče
 • Pomoc a podpora pěstounským rodinám se poskytuje prostřednictvím služby doprovázení.

Dílčími cíli této služby jsou:

 • provázet náhradní rodiny po celou dobu trvání výkonu pěstounské péče
 • snažit se předcházet obtížným a krizovým situacím. V případě, že takovéto situace nastanou nabídnout jim účinnou pomoc.
 • přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině
 • zvyšovat odbornost náhradních rodičů
 • být partnerem ostatním organizacím působících v oblasti péče o rodinu a dítě vytvářet nebo zprostředkovat nabídku služeb v souladu s potřebami rodin
 • navázat, udržet či zkvalitnit vztahy mezi dětmi a biologickou rodinou (návrat dítěte do původní rodiny)

Způsob dosažení cílů nabízenými službami:

 • pomoc, či poradenství v oblastech souvisejících s péčí o dítě
 • plánování a zprostředkování potřebných služeb
 • zprostředkování psychologické, nebo terapeutické odborné pomoci
 • zajištění bezpečného kontaktu dítěte umístěného v náhradní rodinné péči s osobami blízkými
 • průběžné zvyšování znalostí a dovedností v oblasti výchovy a péče o dítě
 • poskytování základních informací pro zájemce o náhradní rodinnou péči
 • poskytnutí pomoci dítěti a zprostředkování potřebných služeb
 • děti svěřené do péče osoby pečující a osoby v evidenci
 • osoba pečující, osoba v evidenci
 • jakékoli dítě, které potřebuje pomoc

Dle §8 odst.1 Zákona o sociálně-právní ochraně má dítě právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší též ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Dle §8 odst. 2 téhož zákona dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Vyjádření dítěte se při projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby věnuje náležitá pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti.

Náš program se při poskytování služby pěstounským rodinám řídí následujícími zásadami:

 • Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu
 • Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti / nenechá se ovlivnit třetí stranou/
 • Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v trestním zákoně.
 • Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
 • Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku za odměnu ze strany klienta.
 • Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
 • Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednostem a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal, anebo aby jí byl alespoň schopen efektivně řešit sám.
 • Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony.

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci. Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí programu Podpory a pomoci pěstounským rodinám. Ten také pravidelně kontroluje a hodnotí, zda je služby poskytována kvalitně a z případných nedostatků vyvozuje opatření.

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci klíčových pracovníků vyřizuje vedoucí programu Podpory a pomoci pěstounským rodinám Mgr. Marcela Klimparová tel. +420 728 386 041, mail: klimparova.drom@seznam.cz Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího programu vyřizuje ředitel organizace Ing. Jiří Frolec tel. +420 545 215 576, jiri.frolec@drom.cz Podat je můžete:

 • Písemně poštou na adresu DROM, romské středisko, Hvězdová 9, 602 00 Brno
 • Písemně do schránky důvěry umístěné na dveřích kanceláře klíčových pracovníků Bratislavská 41, Brno, do poštovní schrány organizace umístěné na vstupních dveřích organizace Hvězdová 9, Brno
 • E-mailem klimparova.drom@seznam.cz, jarmila.kourilova@drom.cz
 • Telefonicky Marcela Klimparová +420 728 386 041, Ing. Jiří Frolec +420 545 215 576
 • Osobně po telefonické domluvě s vedoucím programu Podpory a pomoci pěstounským rodinám nebo ředitelem organizace

Lhůta pro vyřizování stížnosti je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu do 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v kanceláři klíčových pracovníků. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce. V případě, že budete nespokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, můžete se obrátit na zřizovatele organizace, Statutární město Brno  www.brno.cz. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno www.ochrance.cz

Termín „doprovázení pěstounských rodin“ v sobě zahrnuje několik základních služeb, na které mají pěstounské rodiny nárok daný zákonem č. 401/2012 Sb. o Sociálně-právní ochraně dětí. Tento svůj nárok uplatňuje na základě dohody o výkonu pěstounské péče, kterou uzavírá s některým z k tomu pověřených subjektů (OSPOD, pověřená právnická osoba, pověřená fyzická osoba), pro stručnost označovaných obvykle jako „doprovázející organizace“.

Jedná se o tyto služby:

 • Účelová odlehčovací péče
 • Neúčelová odlehčovací péče (respitní péče)
 • Zajištění či zprostředkování odborné pomoci
 • Zajištění průběžného vzdělávání pěstounů
 • Podpora vztahu s rodiči a dalšími blízkými osobami
 • Dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče

Kromě těchto služeb může doprovázející organizace nabídnout pěstounovi i další nenárokové služby v souladu s IPOD (Individuálním plánem ochrany dítěte). Doprovázení je kontinuální a probíhá po celou dobu výkonu pěstounské, osvojitelské resp. poručnické péče. Nedílnou součástí doprovázení je také kontrola, která v prvé řadě chrání dítě a jeho zájmy, zároveň také samotné pěstouny, osvojitele a poručníky.

Nejdůležitějším principem služby Doprovázení je podpora náhradní rodiny – jednotlivých členů i celé rodiny

 • Podpora dítěte – pracovník, který rodinu doprovází, je v pravidelném osobním individuálním kontaktu (min. 1x za 2 měsíce) s dítětem. Zjišťuje jeho aktuální spokojenost, míru naplnění jeho potřeb, podporuje dítě ve vyjadřování jeho myšlenek, pocitů, přání, nejistot, potřeb. Podpora se týká všech dětí v rodině, přijatých i vlastních.
 • Podpora pěstounů – pracovník, který rodinu doprovází, je v pravidelném osobním kontaktu (min. 1x 2měsíce) s pěstouny. Pracovník podporuje pěstouny k reflexi jejich náhradního rodičovství, posiluje kompetence pěstounů, plánuje společně s nimi další služby pro dítě či celý rodinný systém. Nabízí prostor pro sdílení výkonu náhradní rodinné péče, pro řešení aktuálních obtíží rodiny a také pro práci na dlouhodobých zakázkách rodiny a dětí v ní (např. posílení vztahové vazby mezi dítětem a pěstouny, podpora identity přijatého dítěte, atd.).
 • Podpora rodiny – pracovník podporuje fungující modely celého rodinného systému, při setkáních s celou rodinou. Posiluje to, co v rodině dobře funguje. Pracovník dále přináší pěstounům i dětem možnost zpětné vazby, reflexe a společně s dětmi či pěstouny pomáhá formulovat konkrétní zakázky pro společnou či individuální práci.

Dalším principem doprovázení je kontrola Odpovědnost za výkon sociálně-právní ochrany dítěte má sociální pracovník OSPOD. Nicméně v rámci služby Doprovázení, pro kterou je třeba pověření k výkonu sociálně- právní ochrany dětí, provádí pracovník také kontrolu výkonu náhradní rodinné péče a to ve smyslu plnění:

 • domluvených cílů a jejich plnění a souladu s Individuálním plánem péče dítěte stanoveného vzdělávacího plánu náhradních pečovatelů
 • oznamovací povinnosti dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Třetím principem služby Doprovázení je vzdělávání – posilování a zvyšování kompetencí pěstounů pro výkon náhradní rodinné péče. Tak jako se v průběhu času proměňují potřeby dítěte, proměňují se i nároky na znalosti a dovednosti pěstounů v oblasti výchovy, zajištění zdravého rozvoje dítěte ve všech oblastech. Proces přípravy přináší pěstounům základní znalosti v oblasti náhradní rodinné péče, nicméně teprve s příchodem dítěte do rodiny si pěstouni sami uvědomí, jaké další dovednosti a znalosti ke kvalitní péči o přijaté dítě potřebují

Podmínkou je mít uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací. DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

 • Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí: Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci, navrhne této osobě uzavření dohody o výkonu pěstounské péče a současně informuje o možnosti uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče podle odstavce 4.
 • Pokud nebude dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, upraví podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností založených v § 47a svým rozhodnutím.
 • Dohodu můžete uzavřít s námi jakožto tzv. pověřenou osobou nebo případně s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností či krajským úřadem.
 • Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován. Při vydávání rozhodnutí nebo uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče se přihlíží k zájmům a individuálním potřebám dítěte a k potřebám osoby pečující nebo osoby v evidenci, pokud jsou spojeny s výkonem péče o svěřené dítě.
 • Jedna rodina má vždy jen jednu dohodu o výkonu pěstounské péče, i když má více dětí v pěstounské péči a to:
  • Pokud trvá pěstounská péče.
  • Pokud trvá péče fyzické osoby, které bylo před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem.
  • Pokud je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
  • Pokud je fyzická osoba poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje.
  • Nebo pokud probíhá soudní řízení o ustanovení fyzické osoby poručníkem dítěte, k němuž nemá vyživovací povinnost.

Způsob uzavření dohody:

 • Dohoda o výkonu pěstounské péče je vždy uzavřená písemně.
 • Uzavírá se u nás, jednání může probíhat i v rodině, pokud se tak domluvíme a je to možné.

Poskytované služby v rámci podepsané dohody:

 • Pravidelné (1x za 2 měsíce) osobní schůzky s klíčovým pracovníkem
 • Vzdělávací semináře
 • Respitní péče (formou dle vzájemné dohody)
 • Konzultace týkající se kontaktu dítěte se svými rodiči

Délka trvání služby:

 • Jde o dlouhodobou službu, která trvá po dobu platnosti uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Úhrada služby:

 • Pravidelné schůzky s klíčovým pracovníkem jsou bezplatné, na některých odborných službách, případně pobytů a akcích je nutná vaše finanční spoluúčast.

Klíčový pracovník:

 • Klíčovými pracovníky jsou sociální pracovnice, které se na tuto službu specializují. Každá rodina má svého klíčového pracovníka. Místo poskytované služby:
 • V poradně na adrese Bratislavská 41, Brno, v zadním traktu dvora. Jinak dle společné domluvy, nejlépe v místě bydliště klienta. Vztah mezi klíčovým pracovníkem a klientem:
 • Služba probíhá dobrovolně a je založená na partnerském přístupu.
 • Zákon stanovuje okruh práv a povinností pěstounů a dává rámec průběhu služby doprovázení.
 • Klíčový pracovník je tu od toho, aby klienty vyslechnul a podpořil.

Ukončení dohody:

 • Pro závažné nebo opakované porušování povinností, ke kterým se osoba pečující nebo osoba v evidenci zavázala v dohodě o výkonu pěstounské péče.
 • Pro opakované maření sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nad výkonem pěstounské péče.

Kontakty na klíčové pracovníky služby:

Mgr. Marcela Klimparová Tel. +420 728 386 041 e-mail: klimparova.drom@seznam.cz Pondělí 9-12h, Středa 9-12 h, 13-16 h vedoucí služby, klíčový pracovník pro výkon pěstounské péče

Bc. Rebeka Oprchalová tel. +420 739 783 761 e-mail: rebeka.oprchalova@drom.cz Pondělí 13-15,30h Čtvrtek 9-12h 13-15h klíčový pracovník pro výkon pěstounské péče

Mgr.et Mgr. Jolana Bucková – psycholog týmu e- mail: jolana.buckova@drom.cz tel. +420 735 190 987

Pracovníky je možné kontaktovat v poradně na adrese Bratislavská 41, Brno, nebo vpravo v zadním traktu domu

Odmítnutí zájemce o službu nebo klienta je možné pouze z následujících důvodů, které jsou v souladu s platnou legislativou:

 • zájemce o služby má bydliště mimo město Brno, než na který se vztahuje působnost pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí DROM, romské středisko. V současné době máme pověření pouze pro město Brno
 • kapacita služby nebo programu je naplněna, tzn. že program podpory pěstounských rodin v naší organizaci má již naplněnou kapacitu pro uzavírání dohod – zájemce je v tomto případě zařazen do pořadníku a o uvolnění kapacity je neprodleně informován.
 • zájemce o službu má uzavřenou Dohodu s jinou organizací a požaduje služby, které jsou vázané na uzavření Dohody s naší organizací, a dosud od této dohody neodstoupil
 • žádá služby, které neposkytujeme

Kapacita služby je stanovena na 30 podepsaných dohod s pěstounskými rodinami, aktuální kapacita služby je 29 dohod.