Co je Terénní sociální práce Brno

Terénní sociální práce Brno je tady pro všechny, kteří si neví rady se svojí obtížnou životní situací, jsou starší 15-ti let a mají příjmy na hranici životního minima, či minimální mzdy.

Co děláme

Nejčastěji se na nás obracejí klienti a klientky s žádostí o pomoc při řešení problematiky bydlení. Často žijí v nevyhovujících bytových podmínkách, např. na komerční ubytovně, přeplněné domácnosti či v bytu, který má špatný technický stav. Výjimkou nejsou ani případy, kdy rodiny sice bydlí v klasickém pronájmu, ale jsou jim vydávány velice krátkodobé nájemní smlouvy např. na 2-3 měsíce a jejich situace je tak velice nestabilní.

V tomto případě pomáháme s úspěšnou registrací žádostí o pronájem obecního bytu/sociálního bytu, společně s klientkami a klienty hledáme vhodné pronájmy na komerčním trhu nemovitostí, v případě že se jedná o samoživitele, osoby zdravotně postižené či seniory, kteří nemají prostředky na zaplacení kauce či provize při vstupu do nového bydlen, tak se rovněž pokoušíme o získání nadačního příspěvku na tento účel.

Další kategorií jsou domácnosti, které se dostaly do problémů spojených s udržením si standardního bydlení. Příčinou jsou např. vysoké platby za vyúčtování služeb, úmrtí v rodině, výpadek ve vyplácení příspěvku na bydlení, atd. V těchto případech se především snažíme zprostředkovat dialog mezi pronajímatelem a nájemcem a pokusit se o dohodu těchto stran. Společně s klientkami a klienty hledáme zdroje, které by mohly vést k vyrovnání dluhů na nájemném a pomáháme jim se sestavováním různých podání, jako je např. žádost o prodloužení nájemní smlouvy, žádost o narovnání právního stavu atd.

V oblasti financí největší problém naší práce tvoří problematika dávek státní sociální podpory a hmotné nouze. Bohužel velká část naší cílové skupiny je na těchto finančních zdrojích závislá a potřebuje pomoc a podporu při jejich vyřizování. Další okruh témat z prostředí financí, se kterým se na nás naše klientky a klienti obracejí je široká škála problematiky spojené se zadlužeností, komunikací s věřiteli, exekutory atd.

Pokud se na nás obrátí zájemci o službu s tématem, které neřešíme a nemáme na něj potřebné know how, snažíme najít odpovídajícího odborníka buď z řad DROM, nebo v rámci dalších poskytovatelů sociálních služeb.

V rámci našich služeb nabízíme možnost doprovodů na úřady a to především v případech, kdy předchozí samostatné vyjednávání našich klientek a klientů nevedlo ke stanovenému cíli.

Při poskytování našich služeb dbáme na to, aby se klienti a klienty nestávali na službě závislými a dohodnuté kroky spolupráce postupně zvládali svým vlastním úsilím.
V roce 2022 naše služby využilo 377 klientek a klientů.

Kde a kdy nás najdete

Pracovníky a pracovnice sociální služby Terénní sociální práce Brno příspěvkové organizace DROM, romské středisko najdete na adrese Hvězdová 9 v parku Hvězdička (1. poschodí, oranžový zvonek).

Návštěvní hodiny zázemí pracovníků na ulici Hvězdová: (v ostatních časech působíme převážně v terénu a nemůžeme zaručit, že někdo z pracovníků bude k zastižení na pracovišti Hvězdová 9)

Pondělí 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Úterý 9:00 - 12:00
Středa 9:00 - 12:00
Čtvrtek 9:00 - 12:00
13:00 - 16:30
Pátek 9:00 - 12:00

Kontakty na pracovníky

Vedoucí terénní sociální práce Brno
Mgr. Radek Kratochvíl
Sociální pracovnice
Mgr. Veronika Hotárková 
Sociální práce
Mgr. Dagmar Adamcová
Sociální pracovnice
Mgr. Anna Husáková
Sociální pracovnice
Andrea Kubíčková, DiS. 
Právnička
JUDr. Kristýna Fuchsová

S čím vám pomůžeme

 • najít si zaměstnání
 • vyřídit osobní doklady
 • poskytnout potravinovou pomoc
 • najít nebo udržet si bydlení
 • podat žádosti o obecní/sociální byty
 • řešit dluhy
 • vyřešit sociální dávky na bydlení, děti a živobytí
 • vyřídit starobní důchod
 • sestavit rodinný rozpočet

V případě potřeby Vám pomůžeme kontaktovat návazné služby a zajistit pomoc odborníků. Poradíme Vám, kam se obrátit, když potřebujete:

 • řešit závislosti (Kontaktní centrum DROM)
 • zajistit zdravotní péči (Zdravotně sociální pomoc, DROM, romské středisko)
 • řešit domácí násilí (SPONDEA, Persefona, Bílý kruh bezpečí, Magdalenium)
 • podporu při péči, vzdělávání a výchově dítěte (Sociálně aktivizační služba Ratolest, IQ Roma servis)
 • vyřídit sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením (Zdravotně sociální pomoc, DROM, romské středisko)
 • řešit dluhy formou insolvenčích návrhů (poradna Dialog, Celsus)
 • stanovit výživné (Sociálně aktivizační služba Ratolest, IQ Roma servis)
 • výměnu injekčních stříkaček (Kontaktní centrum DROM)
 • oblečení (charitní šatník Baltazar)
 • nábytek (nábytková banka SAKO) Poradíme Vám, kam se obrátit, pokud jste se stali obětí trestného činu – Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti, DROM, romské středisko.

Povinně zveřejňované informace

Program Terénní sociální práce Brno příspěvkové organizace DROM, romské středisko pomáhá lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, tak, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Pracujeme s nimi na řešení jejich problematické situace v místě, kde žijí, s důrazem na principy spolupráce a respektování jejich svobodné vůle.

 • Hlavním cílem terénní sociální práce poskytované romským střediskem DROM v Brně je zvyšovat znalosti a dovednosti lidí, kteří využívají naše služby, tak, aby:
 • včas rozpoznali svoji problematickou situaci,
 • byli schopni ji samostatně řešit a předešli jejímu opakování. Usilujeme zejména o:
 • zvyšování zaměstnanosti a o doplňování nebo zvyšování kvalifikace uchazečů o zaměstnání,
 • dosažení a udržení bydlení,
 • předcházení a snižování neúnosného zadlužování.

Našimi klienty jsou lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a trpí neznalostí svých práv a povinností a neznalostí dostupných služeb. Služba je poskytována na území města Brna osobám starším patnácti let. Za nepříznivou sociální situaci považujeme zejména příjmy na hranici životního minima v kombinaci

 • s dlouhodobou nezaměstnaností,
 • se ztrátou nebo ohrožením standardního bydlení,
 • s neúnosným zadlužením.

Mezi základní pracovní metody terénních programů organizace Drom, romské středisko patří:

 • Poradenství – pracovník Vám poskytuje potřebné informace přispívající k řešení Vaší nepříznivé sociální situace.
 • Pomoc s listinami – pracovník Vám pomáhá vyplňovat potřebné formuláře, sepisuje žádosti či dopisy, vysvětluje Vám obsah doručených úředních dopisů.
 • Jednání v zájmu klienta – v závislosti na Vašich schopnostech se pracovník účastní jednání mezi Vámi a úřady (příp. dalšími subjekty), nebo toto jednání sám vede, nebo Vám pouze radí, jak máte jednání vést.
 • Doprovod – pracovník Vás, je-li to třeba, doprovází na úřad, do nového zaměstnání apod.
 • Zaškolování a zaučování – pracovník Vám poskytuje anebo zprostředkovává zaškolovací a zaučovací aktivity, s cílem zvýšit Vaše znalosti a dovednosti (např. sepisování životopisu, vystupování při výběrovém řízení u zaměstnavatele, základy práce s PC atd.).

V rámci služby Terénní programy nenabízíme:

 • telefonování zdarma (s výjimkou některých zakázek, které pracovník s klientem řeší dlouhodobě),
 • ubytování,
 • půjčky,
 • služby advokáta.

Náš program se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 • Nezávislost – pracovník postupuje nezávisle na svých pocitech, postojích, názorech a nezávisle na postojích jiných subjektů, které by mohly mít zájem na výsledku případu.
 • Nestrannost – pracovník přistupuje ke klientům bez jakékoliv předpojatosti (nenechá se ovlivnit třetí stranou – např. úřad, škola).
 • Diskrétnost – pracovník je vázán mlčenlivostí o všech osobních skutečnostech, které se během spolupráce s klientem dozví, respektuje soukromí klienta. Výjimku tvoří případy podléhající ohlašovací povinnosti upravené v trestním zákoně.
 • Odbornost – pracovník má pro svou pracovní pozici příslušné vzdělání a dbá na průběžné zvyšování své kvalifikace.
 • Bezplatnost – pracovník poskytuje službu bez nároku na odměnu ze strany klienta.
 • Respektování volby klienta – pracovník respektuje právo klienta vybrat si řešení svého problému.
 • Zvyšování kompetencí – pracovník vede klienta k tomu, aby se během vzájemné spolupráce naučil dovednostem a získal znalosti k tomu, aby se do stejné situace napříště nedostal, anebo aby jí byl alespoň schopen efektivně řešit sám.
 • Jednání v souladu se zákonem – při poskytování služby postupuje pracovník za všech okolností v souladu s platnými zákony.
 • Pokud problém, se kterým přicházíte, nesouvisí s nepříznivou sociální situací.
 • Pokud řešení Vašeho problému vyžaduje použití takových metod a postupů, které naše služba nenabízí.
 • Pokud Váš problém vyžaduje osobní řešení jinde než na území města Brna.
 • Pokud dojde k překročení kapacity poskytované služby.

Ve všech těchto případech Vám doporučíme služby jiných organizací nebo institucí, u kterých se můžeme pokusit zprostředkovat Vaše přijetí.

 • V případě, kdy jako náš klient dlouhodobě nespolupracujete – pokud přestanete službu využívat a nechodíte na sjednané schůzky.
 • V případě Vašeho závažného hrubého chování – slovní, fyzická agrese vůči pracovníkovi nebo jinému klientovi v poradně nebo v terénu.
 • Ze závažných organizačních důvodů – výrazné personální omezení služby, ukončení poskytování služby.

V těchto případech s Vámi spolupráci ukončíme a doporučíme Vám služby jiné organizace, která nabízí sociální službu Terénní programy.

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci.

Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí programu Terénní sociální práce. Ten také pravidelně kontroluje a hodnotí, zda je služba poskytována kvalitně a z případných nedostatků vyvozuje opatření.

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci terénních sociálních pracovníků vyřizuje vedoucí programu Terénní sociální práce Mgr. Radek Kratochvíl (tel. +420 545 211 576, radek.kratochvil@drom.cz), návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci vedoucího programu Terénní sociální práce vyřizuje ředitel organizace Ing. Jiří Frolec (tel. +420 545 211 576, jiri.frolec@drom.cz). Podat je můžete:

 • písemně poštou na adresu DROM, romské středisko, Hvězdová 906/9, 602 00 Brno;
 • písemně do schránky důvěry v čekárně poradny nebo do poštovní schránky organizace umístěné na vstupních dveřích organizace;
 • e-mailem (radek.kratochvil@drom.cz, jiri.frolec@drom.cz);
 • telefonicky (+420 545 211 576);
 • osobně (po telefonické domluvě s vedoucím programu Terénní sociální práce nebo ředitelem organizace).

Lhůta pro vyřizování stížností je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu Terénní sociální práce na dobu 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v čekárně poradny. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce.

V případě, že budete nespokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, může se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je statutární město Brno (www.brno.cz).

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno (www.ochrance.cz).