Terénní program Zdravotně sociální pomoc

Zdravotně sociální pomoc je terénní sociální služba, která pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci řešit problémy spojené s péčí o zdraví.

Z našich zkušeností z terénu vyplývá, že se většina lidí moc nevěnuje zdravotní prevenci a často neví, na co má ve zdravotnictví nárok. Snažíme se tedy naše klienty motivovat k péči o zdraví a vést k prevenci, protože to je cesta, jak předcházet vážným onemocněním a možným trvalým následkům. Řadu prohlídek, vyšetření a očkování je nutné absolvovat s dětmi, patří sem ale také pravidelné prohlídky dospělých u praktického lékaře, zubaře, gynekologa nebo různá odborná vyšetření. Přibývá také rodin, které doma pečují o své nemocné blízké, ať už rodiče nebo děti, a nevědí, na jaké příspěvky nebo pomůcky mají nárok.  S řešením těchto problémů Vám může služba pomoci.

V jakých situacích se na nás můžete obrátit?

 • Potřebujete se zaregistrovat u praktického nebo odborného lékaře?
 • Dlouho jste nebyl/nebyla u lékaře na kontrole?
 • Jste nemocný/nemocná a neléčíte se?
 • Ztratil/ztratila jste kartičku zdravotní pojišťovny?
 • Nemáte vyřízený invalidní důchod?
 • Nevíte, na jaké příspěvky, pomůcky a služby máte u svého onemocnění nebo při péči o jinou nemocnou osobu nárok?
 • Anebo se jen necítíte dobře, nevíte, co Vám je, a bojíte se jít k lékaři?

Jakým způsobem vám můžeme pomoci?

 • Poradíme Vám, co máte dělat, kam jít, jaké dokumenty potřebujete.
 • Pomůžeme Vám s vyplněním formulářů, sepsáním žádostí, odvolání a námitek.
 • Doprovodíme Vás k lékaři, na zdravotní pojišťovnu a úřady.
 • Pomůžeme Vám domluvit se s lékaři, zdravotnickými pracovníky a úředníky.

Rodičům dětí dále můžeme pomoci s dodržováním povinného očkování dětí. Ženám a dívkám pomůžeme se zařízením kontroly u ženského lékaře a poradíme, jak plánovat rodičovství.

Těhotným ženám a čerstvým maminkám poradíme, jak se starat o sebe a dítě. Těm, kteří chtějí změnit životní styl anebo stravovací návyky, poradíme jak. Dále Vám pomůžeme s řešením hygienických závad v bytě, s využitím práva na preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění a dalšími podobnými problémy, které Vás mohou trápit.

V roce 2022 jsme spolupracovali se 152 klienty. Konkrétně se podařilo dosáhnout 21 registrací u lékaře, ve 31 případech klienti začali docházet na prohlídky k lékařům nebo začali dodržovat stanovený léčebný režim, ve 25 případech došlo ke zjištění diagnózy u klientů se subjektivními zdravotními potížemi. V rámci zakázek zaměřených na začlenění do systému sociální péče klienti obdrželi ve 41 případech některou z forem (sociální) péče o zdravotně postižené, nejčastěji na zdravotní pomůcku či léky nehrazené ze zdravotního pojištění.

Kde působíme a kde nás najdete

Službu poskytujeme v sociálně vyloučených lokalitách města Brna, zejména v městských částech Brno-střed a Brno-sever.

Sídlíme na adrese Malinovského náměstí 4 ve 4. patře, ale pokud se k nám nemůžete sami vypravit, pracovnice vás mohou navštívit ve vaší domácnosti.

Kontakty na pracovníky

Vedoucí terénního programu Zdravotně sociální pomoci
Mgr. Zuzana Marhoulová
Zdravotně sociální pomocnice – Brno
Nikola Polčáková, DiS.
Zdravotně sociální pomocnice – Brno
Bc. Michaela Tinková, DiS.

Povinně zveřejňované informace

Posláním služby je pomoci obyvatelům vybraných sociálně vyloučených lokalit (osoby v nepříznivé sociální situaci spojené s péčí o zdraví) začít pečovat o své zdraví a využívat systém veřejné zdravotní péče

Cílem služby je, aby obyvatelé sociálně vyloučených lokalit získali informace o existujících veřejných službách zejména v oblasti péče o zdraví a naučili se tyto služby samostatně využívat a pečovali o zdraví své a svých dětí.

Chceme dosáhnout hlavně toho, abyste Vy, Vaše děti a Vaše rodina:

 • měli svého lékaře a pravidelně ho navštěvovali
 • byli pojištěni u takové zdravotní pojišťovny, kterou jste si svobodně vybrali a měli základní informace o tom, jaká práva a povinnosti máte jako pojištěnci zdravotní pojišťovny
 • měli základní informace o svém zdravotním stavu a o léčbě, kterou podstupujete
 • ulevovali bolesti a zdravotním omezením dostupnými prostředky a pomůckami (kompenzační pomůcky, ústavní péče)
 • nezhoršovali zbytečně svou sociální situaci v důsledku nemoci či postižení (příspěvky, výhody, invalidní důchody)
 • nežili ve zdraví škodlivém prostředí (hygienické závady obydlí)

Krátkodobé cíle pro rok 2023 jsou (vztažené k obsahům dohod o poskytování služby):

 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody registrace u lékaře, se podaří registrace dosáhnout;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení prevence, se podaří, že uživatel navštíví alespoň jednou (za dané období) konkrétního lékaře za účelem prohlídky;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody stanovení diagnózy, se podaří v případě subjektivních zdravotních potíží uživatele zjistit diagnózu;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody léčení nemoci, se podaří dosáhnout toho, aby uživatel, který má již diagnostikovanou nemoc a dosud ji neléčil, začal docházet na prohlídky, dodržoval stanovený léčebný režim atd.;
 • v 50 % případů, kdy je obsahem dohody začlenění do systému sociální péče, uživatel obdrží některou z forem (sociální) péče o zdravotně postižené;
 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody vyřízení průkazu zdravotní pojišťovny, se toho podaří dosáhnout;
 • v 80 % případů, kdy je obsahem dohody změna zdravotní pojišťovny, se toho podaří dosáhnout;
 • v 60 % případů, kdy je obsahem dohody zlepšení hygienických podmínek obydlí uživatele, se je podaří zlepšit.

Služba je určena přednostně obyvatelům sociálně vyloučených lokalit od 18 let a jejich dětem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené s péčí o zdraví, protože:

 • nemají svého praktického lékaře (nebo)
 • ho pravidelně nenavštěvují (nebo)
 • se bojí navštěvovat lékaře (nebo)
 • nevědí, u jaké zdravotní pojišťovny jsou pojištěni (nebo)
 • nemají platný průkaz pojištěnce (nebo)
 • mají dluhy na zdravotním pojištění či regulačních poplatcích (nebo)
 • nejsou úspěšní v komunikaci s lékaři (nebo)
 • nemají dostatek informací potřebných pro zmírnění nebo léčbu svých potíží (nebo)
 • mají zkušenost s odmítavým přístupem zdravotnického personálu (nebo)
 • upustili od řešení svých zdravotních problémů (nebo)
 • bydlí v nevhodných hygienických podmínkách (nebo)
 • nevyužívají dostupné veřejné péče.

Služba může být poskytnuta i osobě, která není obyvatelem sociálně vyloučené lokality, ale splňuje ostatní podmínky.

 • najít práci – Terénní sociální práce Brno, DROM, romské středisko, Hvězdová 9
 • najít nebo si udržet bydlení – Terénní sociální práce Brno, DROM, romské středisko, Hvězdová 9
 • sestavit rodinný rozpočet – Terénní sociální práce Brno, DROM, romské středisko, Hvězdová 9; dluhové poradenství DROM, Malinovského nám. 4
 • vyřídit sociální dávky na bydlení, děti a živobytí – Terénní sociální práce Brno, DROM, romské středisko, Hvězdová 9
 • podporu při péči, vzdělávání a výchově dítěte – Komplexní práce s rodinou, DROM, Malinovského nám. 4; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, Hvězdová 9
 • stanovit výživné – Komplexní práce s rodinou, DROM, Malinovského nám. 4
 • právní poradenství – právnička služby Terénní sociální práce Brno DROM, Hvězdová 9; Občanská poradna Brno, Anenská 10; Poradna Dialog z. s., Nerudova 7, Brno
 • řešit dluhy – dluhové poradenství DROM, Malinovského nám. 4
 • řešit domácí násilí – SPONDEA, Sýpka 25; Persefona, Gorkého 17; Bílý kruh bezpečí, Slovinská 41; Magdalenium – poradenství a azylový dům se skrytou adresou
 • řešit nebezpečné pronásledování a agresivní chování – SPONDEA, Sýpka 25
 • řešit závislost – Kontaktní centrum DROM, Bratislavská 41
 • potravinovou pomoc – dlouhodobým klientům služby poskytujeme v Brně, Malinovského nám. 4
 • pořídit oblečení – Charitní šatník Baltazar, Rosická 1
 • pořídit nábytek – nábytková banka SAKO
 • výměnu injekčních stříkaček – Kontaktní centrum DROM, Bratislavská 41
 • řešit akutní krizovou situaci – Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni, Centrum sociálních služeb, Masná 134/3b, Brno (noclehárna, krizová pomoc); Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
 • Služba je poskytována bezplatně.
 • Pracovníci aktivně nabízí službu a vyhledávají zájemce o službu přímo v lokalitách.
 • Oslovený obyvatel lokality se může svobodně rozhodnout, zda služby využije či ne.
 • Uživatel služby se může kdykoli rozhodnout spolupráci ukončit, a to z jakéhokoli důvodu.
 • Služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí uživatelů.
 • Poskytování služby je nezávislé na ostatních organizacích a institucích.
 • Pracovníci aktivně chrání uživatele před zneužíváním jeho osobních údajů.
 • Pokud si to uživatel přeje, služba může být poskytována anonymně (pracovník nikam nezaznamenává osobní údaje uživatele).
 • Služba není poskytována jako krizová, jednání se zájemcem o službu i poskytování služby probíhá v předem domluvených termínech.

Obecně platí, že smlouva o poskytování služby (dohoda) se uzavírá pouze s osobami staršími 18 let, kterých se bezprostředně týká obsah a cíl dohody. Totéž platí i pro jednorázové intervence. Smlouva tedy nebude ve prospěch třetích osob uzavírána s manželi, druhy, dalšími příbuznými či osobami blízkými této osoby (a to ani na základě plné moci). Ve výjimečných případech může být smlouva uzavřena se soudně stanoveným opatrovníkem.

 • Pokud osoba nespadá do okruhu osob, kterým je služba určena (neodpovídá z hlediska věku (je mladší 18 let) či místě obvyklého pobytu (pobývá mimo lokalitu působnosti služby).
 • Pokud situace osoby není řešitelná službou (zakázka nespadá do oblastí vymezených pro službu).
 • Při naplnění kapacity pracovníka (tzn. pokud není možné do 14 dnů od prvního kontaktu začít pracovat na zakázce (např. když má pracovník všechny dny určené pro práci v terénu v příštích 14 dnech zaplněny úkoly, které souvisejí s uzavřenými dohodami, případně jednorázovými intervencemi.)).

a) dohodou, na základě vyhodnocení spolupráce mezi pracovníkem a uživatelem, a to v následujících případech:

 • V případě, že bylo dosaženo stanoveného cíle.
 • V případě, že nebylo dosaženo stanoveného cíle, přesto, že byly vyčerpány všechny možnosti jeho naplnění.

b) ze strany uživatele, a to kdykoliv bez udání důvodu a s okamžitou platností

c) ze strany zdravotně sociální pomocnice, a to v následujících případech:

 • Když se uživatel opakovaně (třikrát za sebou) nedostaví na domluvenou schůzku bez řádného zdůvodnění, případně se opakovaně dostaví v jiný termín, než bylo sjednáno.
 • Když uživatel v rámci jedné dohody opakovaně (třikrát za sebou) nebude k zastižení v domácnosti ve dni a hodině, na které se s pracovníkem předem domluvil a bez řádného zdůvodnění.
 • Když uživatel v rámci jedné dohody opakovaně (třikrát za sebou) nesplní krok plánu, za který je zodpovědný.
 • Pokud dojde k situaci, kdy se uživatel nedostaví na domluvenou schůzku s pracovníkem nebo nebude pracovníkem zastižen (v domácnosti apod.) v domluveném termínu a do jednoho měsíce se nepodaří se s ním zkontaktovat.
 • Když uživatel slovně anebo fyzicky napadne pracovníka.
 • Když se uživatel odstěhuje, případně dlouhodobě pobývá mimo hranice lokality, v níž pracovník působí. V takovém případě pracovník s ukončením dohody, případně s ukončením poskytování služby vyčká 2 měsíce od doby, kdy tuto skutečnost zjistil.

V případech, kdy dojde k ukončení poskytování služby ze strany zdravotně sociální pomocnice, může být v případě zájmu dotyčného uživatele poskytování služby obnoveno po 3 měsících od jejího ukončení.

Pokud nebudete spokojeni s kvalitou nebo způsobem poskytování služby Zdravotně sociální pomoc, popř. máte nějaký návrh na zlepšení služby, můžete to sdělit komukoli z pracovníků služby nebo řediteli organizace. Pro podání a vyřizování stížnosti si také můžete zvolit zástupce (blízkou osobu, známého…).

Stížnost můžete podat:

 • osobně
 • telefonicky (viz kontakty na pracovníky služby)
 • e-mailem na adrese zuzana.marhoulova@drom.cz nebo jiri.frolec@drom.cz
 • poštou na adrese DROM, romské středisko, Hvězdová 9, 602 00 Brno
 • prostřednictvím schránky na stížnosti umístěné před vstupem do kanceláří (DROM, romské středisko, Malinovského nám. 4, Brno, 4. patro).

a to i anonymní formou.

Stížnosti vyřizuje vedoucí služby Zdravotně sociální pomoc Mgr. Zuzana Marhoulová (zuzana.marhoulova@drom.cz; tel.: 777 477 835), popř. ředitel organizace Ing. Jiří Frolec (jiri.frolec@drom.cz; 605 535 356).

Vedení služby se zabývá všemi obdrženými stížnostmi, pokud uvedete své jméno a adresu, nejpozději do 15 dnů od podání obdržíte písemné vyjádření organizace ke stížnosti. V případě oprávněné stížnosti odpověď obsahuje popis nápravných opatření, která byla učiněna. V případě, že je stížnost vyjádřena anonymně, vystaví se toto stanovisko na webových stránkách organizace.

Pokud nebudete spokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, můžete se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno.

Financování služby

V roce 2023 je služba poskytována s finanční podporou Jihomoravského kraje.