Víte, co je to Káčko?

Káčko je hovorový výraz pro kontaktní centrum, což je sociální služba pro uživatele nelegálních návykových látek, pro osoby ohrožené závislostí, pro příležitostné uživatele a experimentátory. Je postavena na principu harm reduction, tedy snižování rizik. V kontaktním centru usilujeme o změnu rizikového chování a stabilizaci zdravotního stavu, zejména u nitrožilních uživatelů drog ve vyloučené lokalitě. Služba funguje již celých pět let a její význam stále roste.

Co děláme

V kontaktním centru pracujeme s uživateli na zlepšení jejich sociální a zdravotní situace, a také na změně celkového životního stylu. Pomáháme s aktuálními potřebami, jako je hledání zaměstnání, bydlení, vyřízení dokladů nebo zajištění základní hygieny.

Naše práce je založena na vzájemné důvěře s uživateli a na dlouhodobé spolupráci. Díky tomu máme možnost s našimi klienty pracovat na bezpečnějším užívání návykových látek, což vede k celkové minimalizaci přenosu infekčních chorob nejen u uživatelů, ale také v celé společnosti.

Dopoledne je v Kontaktním centru vyhrazeno pro distribuci harm reduction materiálu a pro poradenství. Klienti nejčastěji řeší ztrátu bydlení nebo práce, vyřízení dokladů, nebo chtějí pomoci s hledáním vhodného zařízení pro léčbu závislosti. Dále klienty doprovázíme k lékaři, na úřady, podporujeme klienty při nástupu do VTOS nebo pomáháme klientům v krizových situacích.

V odpoledních hodinách pak klienti kromě distribuce harm reduction materiálu využívají zejména kontaktní místnost, která je určená k odpočinku, nezávazné komunikaci s pracovnicemi, navázání a prohloubení vztahu mezi pracovníkem a klientem, dále pak k udržení nebo zlepšení osobní hygienické situace klienta nebo k řešení jeho momentálních problémů. Součástí kontaktní místnosti je také svépomocný šatník, ze kterého si klienti mohou vzít oblečení, nebo si díky spolupráci s Potravinovou bankou uvařit v Kontaktním centru jídlo.

Jednou týdně navštěvuje Kontaktní centrum psycholog, a klienti tak mají možnost využít psychologické poradenství, které probíhá v soukromí v Poradenské místnosti.

Velmi důležitou a zásadní roli v naší práci hraje také výměna injekčních stříkaček. V praxi to totiž často vypadá tak, že pokud uživatel nemá dostatek čistých stříkaček, sdílí již použité stříkačky s dalšími uživateli, čímž dochází k šíření infekčních chorob (HIV, žloutenka typu C, apod.). I proto uživatelé navštěvují kontaktní centrum, kde odevzdávají použitý injekční materiál a za něj dostávají čisté stříkačky. Díky tomu, že uživatel použitou stříkačku bezpečně odevzdá v Káčku, se snižuje počet stříkaček pohozených v ulicích, a tím se také minimalizuje riziko nakažení široké veřejnosti. Tento princip je odborně nazýván Harm Reduction, neboli snižování rizik. Za rok 2022 jsme vydali celkem 47 467 injekčních setů.

S tím bezesporu souvisí také testování uživatelů na infekční choroby. V kontaktním centru nově poskytujeme orientačními testy na žloutenku typu C, motivujeme uživatele návykových látek k pravidelnému testování, k případné léčbě těchto onemocnění, a snažíme se šířit povědomí o rizicích s nimi spojených.

Kromě výměny injekčních stříkaček se pracovníci kontaktního centra starají také o pořádek v ulicích, a pravidelnou náplní jejich práce je sběr použitého injekčního materiálu. Ne všichni uživatelé totiž navštěvují kontaktní centrum a stříkačky bezpečně likvidují. Za rok 2022 vysbírali pracovníci Kontaktního centra celkem 3677 kusů stříkaček.

V roce 2022 využilo služeb Kontaktního centra celkem 574 klientů, z toho 249 klientů využilo našich služeb poprvé.

Součástí KC je také Peer program, ve kterém je zaměstnán člověk, který se pohybuje v prostředí drogové scény, ale je považován za stabilizovaného. Díky svému kontaktu s cílovou skupinou má peer pracovník přístup na skrytou drogovou scénu, navštěvuje drogové byty a rovněž sbírá pohozený injekční materiál a mapuje jeho nálezy. Díky Peer programu bylo v roce 2022 distribuováno celkem 13 791 setů s injekčním materiálem.

Ačkoliv není cílem naší práce samotná léčba závislosti, jsme často ti první, koho uživatel osloví, pokud se rozhodne do léčby nastoupit. V tomto případě pomáháme zajistit vše, co je k nástupu do léčby potřeba a nabízíme podporu a motivaci po celou dobu léčby.

I přesto, že je naše práce často náročná, věříme, že má smysl.

Co plánujeme

Každoročně s klienty pořádáme několik akcí. V letošním roce plánujeme Palačinkové odpoledne, turnaj v deskových hrách a tradiční společný úklid v okolních ulicích.

Nebude chybět ani vánoční večírek, kde díky pomoci Potravinové banky, klientům nabízíme balíčky s jídlem nebo s hygienou a věříme, že jim alespoň tato malá pomoc usnadní život na ulici během vánočních svátků.

Fotky z roku 2022: Barvení velikonočních vajíček, společný úklid s klienty:

Kde nás najdete

Sídlíme na adrese Bratislavská 41, jsme součástí pavlačového domu a vchod máme z ulice. Pokud pojedete šalinou, nejbližší zastávky jsou Körnerova nebo Tkalcovská

Provozní doba KC DROM

Kontaktní centrum DROM

 

Poradenství pro objednané

Distribuce HR materiálu, Testování na ICH

Kontaktní místnost

Distribuce HR materiálu

Testování na ICH

Terén

Pondělí

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

 

Úterý

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

Středa

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

Čtvrtek

9:00 – 12:00

13:00 – 16:00

9:00 – 12:00

Pátek

 

9:00 – 13:00  PORADENSTVÍ PRO OBJEDNANÉ

Kontakty na pracovníky

Mgr. et Mgr. Dominika Brodecká​

vedoucí Kontaktního centra DROM pro uživatele návykových látek, sociální pracovnice (ambulantní provoz)

tel: +420 730 163 125

dominika.brodecka@drom.cz

Klára Tonková, Dis.

sociální pracovnice (ambulantní a terénní provoz)

tel: +420 730 163 127
klara.tonkova@drom.cz

 
ak

Alexandr Kreuz, DiS

sociální pracovník (ambulantní a terénní provoz)

tel: +420 604 225 218 alexandr.kreuz@drom.cz

Denisa Netušilová, DiS.

sociální pracovnice (ambulantní a terénní provoz)

tel: +420 730 163 126 denisa.netusilova@drom.cz

Povinně zveřejňované informace

Posláním Kontaktního centra Drom je zlepšovat zdravotní a sociální pohodu uživatelů nelegálních návykových látek a rozvíjet jejich kompetence a sociální dovednosti, aby směřovali k odpovědnému životu bez závislosti. Naše služba aktivně působí v sociálně vyloučených lokalitách města Brna.

 • Nízkoprahovost
 • Anonymita
 • Bezplatnost
 • Individuální přístup ke klientovi
 • Respektování svobodné vůle klienta
 • Flexibilita

Kontaktní centrum DROM se soustřeďuje na uživatele nelegálních návykových látek a  osoby ohrožené závislostí, ex uživatele v abstinenci, příležitostné uživatele a experimentátory. Služby jsou poskytovány klientům z vyloučených lokalit starších 15 let.

 • Kontaktní práce – kontaktní místnost, terénní forma
 • Distribuce Harm Reduction materiálu – výměna injekčních stříkaček a distribuce ostatního HR  materiálu (distribuce kondomů, těhotenských testů apod.)
 • Individuální poradenství pro klienty (psychologické a sociální)
 • Pomoc v krizi
 • Poradenství psychologa
 • Testování na žloutenku typu C
 • Zprostředkování testů na další infekční choroby a zprostředkování léčby
 • Informační servis (bezpečný sex, bezpečné užívání apod.)
 • Asistenční služba – terénní forma – doprovod k lékaři, na úřad, apod.
 • Hygienický servis – prací servis, sprcha
 • Reference, kontakty a zprostředkování jiných odborných, sociálních a zdravotních služeb
 • Poradenství pro osoby blízké uživatelům návykových látek
 • Využití internetu a mobilního telefonu např. k práci, bydlení, sociální dávky apod.
 • Ošacení (dle momentálních dispozic)
 • Potravinový servis (dle momentálních dispozic)

Zájemce o službu může bez objednání přijít v provozní době Kontaktního centra DROM (dále jen KC). V případě objednání je na základě domluvy možné poskytnout klientovi službu v den, který je vyhrazen pouze pro individuální konzultace. Objednat se je možné osobně na KC, prostřednictvím facebooku KC, emailu či telefonicky.

 • Pokud nespadáte do naší cílové skupiny uživatelů nelegálních návykových látek
 • Pokud jste klient naší služby, ale závažným způsobem jste porušil/a pravidla, a byl vám udělen zákaz využívat naše služby
 • Pokud vaše situace není řešitelná naší službou
 • Pokud je naplněna kapacita pracovníka

Pro zajištění kvalitních služeb z naší strany jsou důležité Vaše návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti vztahující se k naší práci.

Za kvalitu a způsob poskytování nabízených služeb zodpovídá vedoucí služby Kontaktní centrum DROM. Služba je pravidelně kontrolována a hodnocena.

Návrhy na zlepšení služeb nebo stížnosti na práci pracovníků Kontaktního centra DROM vyřizuje vedoucí služby Mgr. Barbora Kotásková.

Podat je můžete:

 • písemně poštou na adresu Kontaktního centra DROM, Bratislavská 41, 602 00 Brno
 • písemně do schránky důvěry v prostorách Kontaktního centra DROM nebo do poštovní schránky služby, umístěné na vstupních dveřích
 • e-mailem (barbora.kotaskova@drom.cz)
 • telefonicky (730 163 125);
 • osobně (po telefonické domluvě s vedoucí programu Kontaktní centrum DROM)

Návrhy na zlepšení služby nebo stížnosti na práci vedoucí programu Kontaktního centra DROM vyřizuje ředitel organizace Ing. Jiří Frolec  (tel. 545 211 576, jiri.frolec@drom.cz).

Lhůta pro vyřizování stížností je maximálně 30 dnů. Pokud uvedete své jméno a adresu, vždy obdržíte písemnou odpověď. V případě oprávněné stížnosti obsahuje odpověď popis nápravných opatření, která byla učiněna. Stížnost můžete podat anonymně. Písemné vyhodnocení anonymní stížnosti vyvěsí vedoucí programu Kontaktní centrum DROM na dobu 1 měsíce od jejího vyřízení na nástěnce v kontaktní místnosti. Pro podání a vyřizování stížnosti si můžete zvolit zástupce.

V případě, že budete nespokojeni se způsobem, jakým byla stížnost vyřízena, můžete se obrátit na zřizovatele organizace, kterým je statutární město Brno  (www.brno.cz).

V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti zřizovatelem se můžete obrátit na Veřejného ochránce práv s podnětem k prošetření postupu při vyřizování stížnosti. Adresa: Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno (www.ochrance.cz).

 • sestavit rodinný rozpočet, řešit dluhy, vyřídit sociální dávky, najít nebo si udržet bydlení, najít práci – Terénní sociální práce Brno, DROM, romské středisko, Hvězdová 9
 • zajistit zdravotní péči, vyřídit sociální dávky a příspěvky pro osoby se zdravotním postižením, zaregistrovat se u praktického lékaře, vyřídit kartičku pojišťovny, vyřídit invalidní důchod –  Zdravotně sociální pomoc, DROM, romské středisko, Malinovského nám. 4
 • podporu při péči, vzdělávání a výchově dítěte – Komplexní práce s rodinou, DROM, Malinovského nám. 4; Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež DROM, Hvězdová 9
 • pomoc, pokud jste se stali obětí trestného činu – Asistence obětem a pachatelům trestné činnosti, DROM, romské středisko, Hvězdová 9
 • řešit domácí násilí – SPONDEA, Persefona, Bílý kruh bezpečí, Magdalenium
 • právnickou pomoc – právnička služby Terénní sociální práce Brno DROM, Hvězdová 9; Občanská poradna Brno, Anenská 10; Poradna Dialog z. s., Nerudova 7, Brno; CELSUZ
 • pomoc při výstupu z VTOS – Centrum poradenských služeb ve vězení a po výstupu, SPR
 • pomoc při závislosti na alkoholu – Kontaktní centrum Vlhká, SPR; Renadi
 • terapeutickou pomoc – Centrum komplexní péče, SPR
 • řešit akutní krizovou situaci – Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni, Centrum sociálních služeb, Masná 134/3b, Brno (noclehárna, krizová pomoc); Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno
 • oblečení – Charitní šatník Baltazar
 • nábytek – nábytková banka SAKO

V případě potřeby Vám pomůžeme tyto návazné služby kontaktovat a zajistit pomoc odborníků.

 • Do KC klienti dochází ve stavu, kdy se bez problému a v klidu dorozumí s pracovníky a nebudou nijak ohrožovat pracovníky a ostatní klienty. Střízlivost je ideální stav.
 • Cílovou skupinou KC jsou uživatele návykových látek, nebo ty, jejichž blízká osoba je ohrožená závislostí na návykových látkách.
 • Pokud chce klient v KC trávit čas, respektuje pokyny pracovníka a řídí se jimi.
 • Dveře ostatním klientům otevírá pouze pracovník. Nikdo jiný.
 • Klient nesmí vstupovat do prostor, které nejsou určeny pro klienty.
 • Klient neužívá v KC ani v okolí drogy, nepije alkohol, ani neužívá legálně držené léky.
 • V KC a v okolí klienti nekšeftují, nedomlouvají si kšefty, ani nepáchají jinou trestnou činnost – pracovníci mají ohlašovací povinnost!
 • Kontaktní místnost může klient využít 1x denně, může si odskočit na cigaretu, ale pouze tabák!
 • Garantovaná doba pobytu na kontaktní místnosti je 1 hodina denně.
 • Poradenství klient využívá převážně v dopoledních hodinách.
 • Klient může kouřit před KC, pokud zachová pořádek a nebude vyvolávat, či se účastnit, konfliktů. Kouřit se chodí max. po 3 lidech. Pokud jde klient kouřit, nikam neodchází.
 • V KC je zakázána jakákoliv forma agrese, nebo nenávistné a rasistické projevy, sexuální narážky či vyhrožovaní. AGRESE=ODCHOD, Na pracovnice se NESAHÁ.
 • Použitý injekční materiál smí klient vytahovat  jen a pouze v místnosti určené k výměně HR materiálu, ne jinde!
 • Klient nesmí na KC nosit žádné zbraně ani drogy.
 • Klient si z KC neodnáší věci, které mu nepatří a záměrně žádné věci neničí.
 • Pokud má klient podezření na vši, impetigo apod., je povinen to ohlásit pracovníkům KC, kteří mu pomohou tuto situaci vyřešit.
 • Na Káčku musí mít každý pes, starší 3 měsíců, košík.
 • Na Káčku není povoleno nic a nikoho fotit či natáčet, anonymita funguje obousměrně.
 • Klient si za své věci v KC zodpovídá sám a nikdy v KC nic nenechává.