Naše nová cesta - AMARO NEVO DROM

Realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2019 (36 měsíců)
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001078

Projekt je zaměřen na aktivizaci romské menšiny žijící v brněnské sociálně vyloučené lokalitě (v pavlačovém domě Bratislavská 41 a jeho okolí) prostřednictvím komunitní sociální práce s cílem zlepšit schopnost sociálního fungování komunity v jejím přirozeném prostředí a podpořit integraci příslušníků romské menšiny do společnosti a na trh práce. V rámci projektu bude provozováno komunitní centrum, bude probíhat činnost komunitních skupin a aktivity spojené s reintegrací pachatelů trestných čin

Poskytování dluhového poradenství v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Termín realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007751

Cílem projektu je pomoci osobám žijícím v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a dalším osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením žijícím ve městě Brně s řešením problémů s dluhy a předlužením a zároveň zvyšovat jejich finanční, dluhovou a související právní gramotnost jako prevenci proti dalšímu zadlužování.

V rámci projektu bude poskytována sociální služba odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhové poradenství a zpracovávány insolvenční návrhy.

Prevence sociálně patologických jevů v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007752

Projekt přispěje ke snížení výskytu sociálně patologických jevů v brněnských sociálně vyloučených lokalitách a zmírnění dopadu sociálně patologického chování na jedince. Aktivity projektu budou směřovat ke zlepšení životní situace pachatelů trestných činů a uživatelů drog a jiných návykových látek a podporovat jejich sociální reintegraci. V rámci projektu budou také realizovány aktivity podporující efektivní trávení volného času mladých lidí zaměřené na prevenci rizikového chování.

Aktivity projektu:
1. Práce s pachateli trestné činnosti
2. Kontaktní centrum
3. Peer program
4. Preventivní program pro mladé

Zvyšování zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách města Brna

Termín realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007753

V rámci projektu je realizován komplex aktivizačních, motivačních, poradenských a podpůrných aktivit zaměřených na zvýšení kompetencí osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách města Brna pro uplatnění na trhu práce a ve společnosti. Projekt je zaměřen zejména na mladé, rodiče s malými dětmi a dlouhodobě nezaměstnané.

Aktivity projektu:
1. Motivační a poradenský program pro rodiče
2. Motivační a poradenský program pro mladé
3. Podpora a poradenství při hledání pracovního uplatnění

Prevence ztráty bydlení ve městě Brně

Termín realizace: 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007784

Ve městě Brně existuje značné zatížení dluhy na nájemném městských bytů. Stávající pracovníci MČ nemají kapacity ani potřebné kompetence na dlouhodobou intenzivní práci s dlužníky. Zároveň není nastavena systémová spolupráce pracovníků bytových odborů s pracovníky Odboru sociální péče či organizacemi poskytujícími sociální služby. Projekt cílí na snížení dluhu na nájemném a zvýšení kompetencí k udržení bydlení u obyvatel obecního bytového fondu na území statutárního města Brna prostřednictvím vytvoření funkčního a univerzálně použitelného systému prevence ztráty bydlení.

Realizátorem projektu je statutární město Brno. DROM, romské středisko jako partner bude v rámci projektu poskytovat sociální službu terénní programy.

Podpora stabilizace ohrožených rodin I. a II.

Termín realizace: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021 (36 měsíců)
Reg. č. projektu:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007787 – Podpora stabilizace ohrožených rodin I.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007788 – Podpora stabilizace ohrožených rodin II.

Smyslem projektů je stabilizace rodin prostřednictvím posilování roviny vztahové, emocionální, výchovné i sociální. Rodiny budou směřovány k udržování a vytváření zdravého rodinného prostředí a v souvislosti s tím bude snižován počet dětí odebíraných z péče rodičů a budou posilovány podmínky pro jejich návrat do rodin, bude-li to v zájmu dítěte. Zároveň bude zefektivněn systém práce s rodinou, rozšířena nabídka či kapacita služeb a dojde k jejich zpřístupnění dané cílové skupině.

Realizátorem projektů je statutární město Brno. DROM, romské středisko bude jako partner v rámci projektů poskytovat sociální službu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám

Termín realizace: 1. 4. 2018 – 31. 3. 2021 (36 měsíců)
Reg. č. projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007785

Smyslem projektu je prostřednictvím působení zdravotně sociálních pomocníků pomoci osobám, u nichž hrozí zanedbání zdraví, začlenit se do běžného způsobu života v oblasti péče o zdraví. Aktivity projektu směřují ke zvýšení zdravotní gramotnosti, zlepšení dovedností a znalostí v oblasti podpory zdraví u cílové skupiny, zvýšení motivace k řešení zdravotních problémů, zlepšení v komunikaci s lékaři, zdravotnickým personálem a dalších kompetencí umožňujících zvýšení celkové kvality života.

Realizátorem projektu je statutární město Brno. DROM, romské středisko jako partner bude v rámci projektu poskytovat sociální službu Zdravotně sociální pomoc.

Předškolní přípravka probíhá v rámci projektu statutárního města Brna Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244).

V projektu ZAČÍT ZNOVU II. – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež (CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011118) jsme partnerem organizace Centrum pro komunitní práci Severní Morava.